Ogólne warunki zakupu

 

Zawartość:

A. Ogólne warunki zakupu

B. Warunki szczególne dotyczące zamówień na roboty budowlane i usługi, zamówień o dzieło i usługi

 

A. Ogólne warunki zakupu

 

1. Zakres

 

(1) Warunki zakupu są przedmiotem wszystkich umów spółek grupy ALTENLOH, Brinck & Co. (zwanej dalej ABC), w szczególności
ALTENLOH, BRINCK & Co. GmbH & Co. KG, Ennepetal
SPAX International GmbH & Co. KG, Ennepetal
ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG, Gevelsberg
SABEU Kunststoffwerk Northeim GmbH, Northeim, Radeberg z innymi firmami w kontekście zakupu towarów i usług (patrz również B, Warunki specjalne).

 

(2) Włączenie do stosunku umownego ogólnych warunków handlowych kontrahenta (zwanego dalej Wykonawcą), w szczególności warunków sprzedaży i dostawy, jest sprzeczne. Nie stają się one częścią umowy. Nawet bezwarunkowa akceptacja towarów lub usług przez ABC bez wyraźnej sprzeczności w odniesieniu do warunków sprzedaży i dostawy, w zamówieniach, potwierdzeniach lub innej korespondencji nie prowadzi do włączenia tych warunków do stosunku umownego.

 

(3) Warunki Zakupu ABC mają zastosowanie do całej relacji biznesowej z Wykonawcą i są niezależne od momentu zawarcia poszczególnych umów. Mają one również zastosowanie do przyszłych umów.

 

(4) Niezależnie od powyższych ustępów 2 i 3 akceptujemy proste i rozszerzone zastrzeżenie własności w ogólnych warunkach kontrahenta, pod warunkiem, że to zastrzeżenie własności zostało skutecznie włączone do stosunków handlowych.

 

2. Zawarcie umowy

 

(1) Zawarcie umowy z ABC zawsze wymaga pisemnego zamówienia. Forma pisemna jest również zachowana w przypadku przesyłania za pomocą elektronicznej transmisji danych. Ustne porozumienia dodatkowe stają się skuteczne tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez ABC. Dotyczy to również późniejszych zmian i uzupełnień w umowach.

 

(2) Jeżeli Wykonawca przyjmie zamówienie z odchyleniami w treści, odchylenia te muszą być wyraźnie podkreślone lub w inny sposób zidentyfikowane w odpowiedni sposób. W takich przypadkach umowa zostaje zawarta tylko wtedy, gdy ABC wyraźnie wyrazi zgodę lub nie wyrazi sprzeciwu do czasu ostatecznego przetworzenia zamówienia. We wszystkich innych przypadkach oświadczenie o przyjęciu uważa się za nową ofertę.

 

 

3. Zgodność z prawem / zgłaszanie zastrzeżeń

 

 

(1) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania aktualnego stanu technicznego oraz obowiązujących przepisów i rozporządzeń, a także wymogów władz.

 

(2) Jeżeli pomiędzy zawarciem umowy a wykonaniem zmienią się odpowiednie przepisy prawa, rozporządzenia lub stan techniczny, co ma wpływ na wykonanie umowy, Wykonawca niezwłocznie poinformuje ABC na piśmie o zmianie i związanych z nią konsekwencjach harmonogramu i kosztów. ABC podejmie decyzję w sprawie zmian w rozsądnym terminie. W przypadku zwolnienia strony dokonają polubownego rozliczenia kosztów na podstawie zamówienia i dostosują umowę na piśmie. Jeśli ABC nie zaakceptuje zmiany, obie strony mają prawo do rozwiązania umowy.

 

4. Warunki dostawy

 

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, dostawy będą realizowane DDP (Incoterms 2010) do miejsca określonego przez ABC, łącznie z opakowaniem.

 

(2) Do każdej dostawy należy dołączyć dowód dostawy. Do dowodu dostawy należy dołączyć numer zamówienia, artykułu i dostawcy.

 

(3) Przed wysyłką towaru ABC musi zostać poinformowane na piśmie o wartości, wadze i dacie wysyłki.

 

(4) W zakresie, w jakim Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia próbek materiałowych, protokołów badań, dokumentów dotyczących jakości lub innych dokumentów, kompletność dostawy i usługi zakłada również przekazanie tych dokumentów.

 

(5) ABC nie jest zobowiązana do przyjmowania dostaw częściowych lub nadwyżek, które nie zostały uzgodnione w umowie. To samo dotyczy sytuacji, gdy towary zostaną dostarczone przed uzgodnionym terminem. W razie potrzeby ABC jest uprawniona do zwrotu towaru lub przechowania go u osób trzecich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

 

(6) Jeżeli ABC poniesie koszty w wyniku wadliwej dostawy przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny, materiałów lub koszty kontroli przychodzącej przekraczające zwykły zakres, koszty te ponosi Wykonawca.

 

5. Czas wykonania

 

(1) Terminy dostaw są wiążące. Prawnie wiążące przyznanie okresów karencji wymaga spełnienia wymogu formy pisemnej.

 

(2) Zleceniobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania ABC na piśmie, jeżeli wystąpią lub uchodzą okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin nie może zostać dotrzymany. Obowiązek dotrzymania pierwotnie uzgodnionych terminów pozostaje nienaruszony.

 

(3) Wykonawca może powołać się na brak niezbędnych dokumentów, które mają być dostarczone przez ABC, tylko wtedy, gdy nie otrzymał tych dokumentów w rozsądnym terminie pomimo wcześniejszego pisemnego wniosku.

 

(4) Przypadki siły wyższej, takie jak brak surowców lub energii, strajki, lokauty, konfiskaty, interwencje władz, wojna, zamieszki, zamknięcie zakładów itp. zwalniają ABC z obowiązku przyjęcia i płatności na czas ich trwania.

 

6. Niewykonanie zobowiązania

 

(1) Wykonawca pozostaje w zwłoce w przypadku przekroczenia terminów dostawy lub wykonania, a w przeciwnym razie po upomnieniu. O skutkach prawnych decydują przepisy ustawowe oraz przepis następny.

 

(2) O ile w umowie indywidualnej nie uzgodniono inaczej, Wykonawca jest winien karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia netto za każdy tydzień kalendarzowy lub jego część przekroczenia terminu, nie więcej jednak niż 5% wartości zamówienia netto. Kara umowna może być dochodzona również po otrzymaniu usługi do momentu zapłaty końcowej, bez konieczności zastrzeżenia kary umownej przy dostawie. Kara umowna podlega potrąceniu z ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Ponadto Wykonawca ma prawo udowodnić, że rzeczywista szkoda była mniejsza niż kara umowna.

 

7. Przeniesienie ryzyka

 

(1) Ryzyko przechodzi na ABC w momencie dostawy.

 

(2) Dotyczy to również sytuacji, gdy zawarto odmienne umowy dostawy, np. dostawa EXW (Incoterms 2010).

 

8. Powiadomienie o wadach

 

(1) ABC sprawdzi przychodzące towary pod kątem wad w normalnym toku działalności. Zasadniczo za wystarczające uważa się oględziny i przybliżoną kontrolę ilości lub wagi. W przypadku większych ilości badanie ogranicza się w każdym przypadku do losowego pobierania próbek.

 

(2) Jeżeli wady zostaną wykryte przez ABC po dostawie, zgłoszenie wad uważa się za terminowe w ciągu 14 dni od wykrycia wady.

 

9. Gwarancje i odpowiedzialność za produkt

 

(1) Wykonawca gwarantuje zgodność ze zobowiązaniami umownymi w odniesieniu do jakości produktów, które mają być dostarczone oraz, pod innymi względami, przydatności produktów do użytku określonego w umowie. ABC, w miarę możliwości i zasad, zapewni Zleceniobiorcy możliwość usunięcia wady poprzez usunięcie lub wymianę według uznania ABC. W przypadku odstąpienia od umowy, dostawa zwrotna jest dokonywana ex works ABC. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na Wykonawcę z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

 

(2) Do roszczeń z tytułu przedawnienia stosuje się ustawowe przepisy o przedawnieniu z zastrzeżeniem, że terminy przedawnienia ulegają przedłużeniu o 6 miesięcy.

 

(3) W przypadku odpowiedzialności za produkt zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt lub odpowiednimi przepisami ustawowymi, Zleceniobiorca, na pierwsze żądanie, zwolni ABC z wszelkich roszczeń osób trzecich wniesionych przeciwko ABC jako producentowi, o ile roszczenia te zostały spowodowane przez Wykonawcę. W takich przypadkach Wykonawca jest również zobowiązany do podjęcia obrony prawnej z należytą starannością w porozumieniu z ABC. Zleceniobiorca ponosi wszelkie koszty i wydatki, które mogą powstać w związku z obroną prawną w ABC. We wszystkich innych przypadkach stosuje się przepisy ustawowe.

 

10. Unieszkodliwianie odpadów

 

W zakresie, w jakim odpady powstają w ramach wykonywania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do recyklingu lub unieszkodliwienia odpadów na własny koszt zgodnie z przepisami prawa odpadowego, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Własność, ryzyko i odpowiedzialność wynikająca z prawa odpadowego przechodzi na Wykonawcę w momencie wytwarzania odpadów.

 

11. Ceny / Fakturowanie

 

(1) Ceny podane w zamówieniu są wiążące i obejmują koszty opakowania, frachtu i cła.

 

(2) Faktury, które mają być wystawione w dwóch egzemplarzach, muszą być zgodne z wymogami prawnymi i muszą być wysyłane na adres rozliczeniowy podany w zamówieniu oddzielnie po zrealizowaniu zamówienia. Należy podać numery zamówień. Wszystkie dokumenty księgowe muszą być załączone.

 

(3) Faktury elektroniczne muszą spełniać wymogi prawne uprawniające do odliczenia podatku naliczonego (podpis cyfrowy).

 

(4) Niewłaściwe lub nieweryfikowalne faktury nie powodują upływu terminów płatności.

 

(5) Faktury za usługi częściowe są niedopuszczalne, chyba że uzgodniono inaczej. Faktury za usługi częściowe muszą być zawsze wyraźnie oznaczone jako takie.

 

(6) Oryginały faktur nie mogą być dołączane do dostawy towarów.

 

12. Warunki płatności

 

(1) Płatności są wymagalne dopiero po otrzymaniu towaru i faktury oraz po wystąpieniu uzgodnionego terminu dostawy.

 

(2) O ile nie uzgodniono inaczej, płatności należy dokonać w ciągu 10 dni od dostawy i otrzymania faktury, pomniejszonej o 3% rabatu lub w ciągu 30 dni netto.

 

(3) Odliczenie rabatu jest również dopuszczalne, jeżeli ABC potrąca lub wstrzymuje płatności w rozsądnej wysokości z powodu wad; Termin płatności rozpoczyna się po całkowitym usunięciu wad.

 

(4) Płatności nie oznaczają uznania usługi za zgodną z umową.

 

(5) ABC pozostaje w zwłoce tylko wtedy, gdy płatność nie zostanie dokonana w odpowiedzi na upomnienie od Wykonawcy, które zostało wystawione po terminie.

 

(6) Jeżeli zaliczki zostały uzgodnione w umowie, zaliczki te nie są wymagalne, dopóki ABC nie otrzyma bezpośrednio wykonalnej, bezterminowej, bezwarunkowej gwarancji zaliczki na żądanie od banku lub publicznej kasy oszczędnościowej podlegającej nadzorowi Federalnego Urzędu Usług Finansowych w wysokości zaliczki.

 

13. Kompensacja / cesja

 

(1) ABC jest uprawniona do potrącenia wszystkich roszczeń spółki Grupy ABC wobec Wykonawcy z roszczeniami wynikającymi z poszczególnych zamówień.

 

(2) W zakresie, w jakim ABC przysługują roszczenia wobec innych spółek należących do tej samej grupy co Zleceniobiorca, ABC ma prawo wstrzymać płatności do czasu uregulowania roszczeń wobec tej spółki.

 

(3) Cesje i inne przeniesienia praw i obowiązków Wykonawcy poza zakresem § 354 a HGB są wykluczone.

 

14. Prawa użytkowania i prawa własności

 

(1) ABC może wykorzystywać przedmiot umowy, w tym leżący u jej podstaw patent i inne prawa własności, w swoim podziale Grupy bez ograniczeń i na czas nieokreślony. To prawo użytkowania uprawnia również do zmiany przedmiotu umowy, a także obejmuje ilustracje, rysunki, obliczenia, metody analizy, receptury i inne prace wykonane lub opracowane przez Wykonawcę podczas zawierania i wykonywania umowy. W celu replikacji części zamiennych i zamiennych, a także modyfikacji, ABC może przekazywać dokumenty stronom trzecim.

 

(2) Zleceniobiorca gwarantuje, że prawa osób trzecich, w szczególności jego podwykonawców, nie będą sprzeczne z przyznaniem prawa użytkowania i zwolni ABC z wszelkich roszczeń z tego tytułu.

 

(3) Termin przedawnienia odpowiedzialności za wolność od kolidujących z prawami własności wynosi 10 lat, licząc od zawarcia umowy.

 

 

15. Zastrzeżenie własności / świadczenia / narzędzi

 

 

(1) Jeżeli ABC dostarcza części Wykonawcy, ABC zachowuje do nich tytuł własności. Przetwarzanie lub przekształcanie przez Wykonawcę odbywa się na rzecz ABC. Jeżeli części te są przetwarzane z innymi towarami nienależącymi do ABC, ABC nabywa współwłasność nowej rzeczy w stosunku wartości rzeczy (cena zakupu plus VAT) do innych przetworzonych przedmiotów w momencie przetwarzania.

 

(2) Jeżeli części dostarczone przez ABC są nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami nienależącymi do ABC, ABC nabywa współwłasność nowej pozycji w stosunku wartości części (cena zakupu plus VAT) do innych pozycji mieszanych w momencie mieszania. Jeżeli mieszanie odbywa się w taki sposób, że przedmiot Wykonawcy ma być uważany za rzecz główną, uznaje się, że Wykonawca przeniesie proporcjonalną współwłasność na ABC; Wykonawca zachowa wyłączną własność lub współwłasność w bezpiecznym miejscu dla ABC.

 

(3) O ile Wykonawca jest umownie zobowiązany do produkcji narzędzi/maszyn, stają się one własnością ABC po zakończeniu i pokryciu kosztów produkcji. Jeżeli narzędzia/maszyny do produkcji części pozostaną u Wykonawcy, przekazanie narzędzia/maszyny zostanie zastąpione faktem, że Wykonawca jest właścicielem narzędzi/maszyn dla ABC i ABC wchodzi w pośrednie posiadanie. Narzędzia/maszyny są dostarczane Wykonawcy przez ABC wyłącznie w celach produkcyjnych. ABC ma prawo w każdej chwili zażądać zwrotu narzędzi/maszyn od Wykonawcy. Ponadto stosuje się przepisy określone w ust. 4.

 

(4) ABC zachowuje prawo własności do narzędzi/maszyn udostępnionych Wykonawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest do korzystania z narzędzi/maszyn wyłącznie do produkcji zamówionych przez ABC towarów. Wykonawca zobowiązany jest również do ubezpieczenia narzędzi/maszyn należących do ABC według wartości zastępczej na własny koszt od ognia, wody i kradzieży. Jednocześnie Wykonawca niniejszym przenosi na ABC wszelkie roszczenia odszkodowawcze wynikające z niniejszej umowy; ABC przyjmuje zlecenie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych prac konserwacyjnych i kontrolnych na narzędziach / maszynach ABC, a także wszystkich prac serwisowych i naprawczych na własny koszt w odpowiednim czasie. Musi natychmiast powiadomić ABC o wszelkich usterkach; Jeżeli tego nie uczyni w sposób zawiniony, roszczenia odszkodowawcze pozostają nienaruszone.

 

(5) Wszystkie dokumenty przekazane przez ABC pozostają własnością ABC. Nie mogą być udostępniane osobom trzecim i muszą zostać zwrócone ABC w całości, po wykonaniu umowy. Specjalni eksperci i podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę nie będą uważani za osoby trzecie, jeśli zobowiązali się do zachowania tajemnicy wobec Wykonawcy w ten sam sposób. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez ABC w wyniku naruszenia tego obowiązku.

 

16. Poufność i ochrona danych

 

(1) Zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania poufności wszystkich informacji technicznych i handlowych od i na temat ABC, które otrzymuje w trakcie realizacji umowy. Nie dotyczy to informacji, które były już znane Wykonawcy w momencie ich otrzymania lub które są ogólnie ogólnie dostępne.

 

(2) Zleceniobiorca jest zobowiązany do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych, w tym pisemnego zobowiązania pracowników zgodnie z § 5 BDSG. Musi również nałożyć te obowiązki na wszystkie osoby, którym powierzył wykonanie umowy.

 

17. Publikacja / Reklama

 

Ocena lub ujawnienie istniejących relacji biznesowych z ABC w publikacjach lub w celach reklamowych jest dozwolone tylko za wyraźną uprzednią zgodą ABC.

 

18. Postanowienia różne

 

(1) Miejscem wykonania usług Wykonawcy jest siedziba ABC, chyba że określono inne miejsce dostawy.

 

(2) Stosunek umowny podlega prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

(3) Jeżeli zleceniobiorcą jest kupiec w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego jest wskazana siedziba ABC. ABC jest jednak również uprawniona do wystąpienia z powództwem w miejscu jurysdykcji Wykonawcy.

 

(4) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków są lub staną się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Strony umowy są zobowiązane do zastąpienia nieważnego / niewykonalnego postanowienia od początku nieważności / niewykonalności postanowieniem, które jest jak najbardziej podobne pod względem ekonomicznym.

 

B. Warunki szczególne dotyczące zamówień na roboty budowlane i usługi, zamówień o dzieło i usługi

 

1. Zakres / Odchylenia

 

(1) Niniejsze szczególne warunki mają zastosowanie w uzupełnieniu do Ogólnych Warunków Zakupu spółek Grupy ABC w przypadku istnienia umowy o dzieło i usługi.

 

(2) Odbiór towaru opisanego w Ogólnych Warunkach Handlowych zastępuje odbiór towaru w przypadku umowy o dzieło i usługi oraz świadczenie usług w przypadku umowy o świadczenie usług.

 

 

2. Zmiany

 

 

(1) Wykonawca ABC niezwłocznie powiadomi ABC na piśmie o wszelkich zmianach/rozszerzeniach zakresu umowy, których konieczność staje się oczywista dopiero po zawarciu umowy. Zmiany / rozszerzenia stają się prawnie skuteczne tylko za pisemną zgodą ABC.

 

(2) Wykonawca sprawdzi wszelkie wnioski ABC o zmianę w ciągu 10 dni roboczych pod kątem możliwych konsekwencji i poinformuje ABC o wyniku na piśmie. W szczególności należy wykazać wpływ na koszty, jak również harmonogram. Jeżeli ABC zdecyduje się na wprowadzenie zmian, umawiające się strony odpowiednio dostosują umowę na piśmie.

 

3. Korzystanie z podwykonawców

 

(1) Zaangażowanie podwykonawców i dostawców wymaga uprzedniej pisemnej zgody ABC.

 

(2) Towary zlecone podwykonawcom podlegają ścisłej kontroli jakości ze strony Wykonawcy. Odniesienie do kontroli towarów wychodzących u dostawcy jest niedopuszczalne.

 

(3) Jeżeli Wykonawca korzysta z usług podwykonawców bez uprzedniej pisemnej zgody, ABC ma prawo odstąpić od umowy i/lub dochodzić odszkodowania.

 

 

4. Zawiadomienie

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania ABC o wszelkich wątpliwościach dotyczących zamierzonego rodzaju realizacji.

 

5. Zmiana personelu

 

(1) ABC ma prawo, z ważnych powodów, żądać zastąpienia personelu pracującego w pomieszczeniach ABC. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do doświadczenia i/lub kwalifikacji lub jeśli przepisy bezpieczeństwa pracy / ochrony środowiska nie są przestrzegane. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia wykwalifikowanego zastępstwa. Nie ma to wpływu na uzgodnione terminy.

 

(2) Zastąpienie personelu przez Wykonawcę wymaga zgody ABC.

 

(3) Wszelkie koszty związane ze zmianą personelu ponosi Wykonawca.

 

(4) Przez rozsądny okres wdrożenia pracownik nie będzie obciążony żadnymi kosztami.

 

6. Wejście na teren fabryki

 

(1) Wejście na teren fabryki musi zostać ogłoszone w odpowiednim czasie.

 

(2) Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyspecjalizowanego personelu ABC.

 

7. Akceptacja

 

(1) W przypadku umowy o dzieło i usługi lub umowy o dzieło i materiały, ABC przyjmie towar / usługę w rozsądnym terminie.

 

(2) Można również odmówić przyjęcia z powodu nieistotnych wad.

 

(3) We wszystkich innych przypadkach stosuje się przepisy ustawowe.

 

(Stan na marzec 2017 r.)
Jesteśmy tu dla was!

Masz pytania, na które można odpowiedzieć tylko osobiście?
 

+49 2333 799-0
 

Lub skorzystaj z naszej strony kontaktowej.