Ogólne warunki handlowe

 

 

Zakres

 

(1) Niniejsze warunki mają zastosowanie do spółek, osób prawnych prawa publicznego i fundacji specjalnych prawa publicznego. Nasze dostawy i usługi są realizowane wyłącznie na podstawie poniższych warunków.  Warunki klientów są obowiązujące tylko wtedy, kiedy zostaną ustalone każdorazowo pisemnie dla konkretnego zamówienia. Jeżeli kontrakt z klientem zostanie zawarty na warunkach wyraźnie sprzecznych z naszymi, to obowiązują tylko nasze warunki handlowe, także wtedy, kiedy nie zaprzeczymy wyraźnie. Najpóźniej wraz z przyjęciem naszych usług następuje ogólna akceptacja przez klienta naszych warunków handlowych

 

 

Postanowienia ogólne

 

(2) Nasze oferty nie są wiążące. Zamówienia są wiążące dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia, chyba że istnieją ustalenia indywidualne dla konkretnego zamówienia.

 

 

(3) Dane i rysunki zawarte w ofertach, cennikach, prospektach, katalogach itp. zawierają specyficzne dla branży wartości przybliżone, chyba że zostało to przez nas wyraźnie i wiążąco oznaczone inaczej

 

(4) Uzyskane informacje ustne nie są wiążące ani skuteczne prawnie do momentu pisemnego ich potwierdzenia przez nas.

 

 

Umowy długoterminowe i call-off, korekta cen

 

(5) W przypadku nieprzewidzianego wzrostu kosztów zastrzegamy sobie prawo do dostosowania cen nawet do istniejących już zamówień.

 

 

 

Poufność

 

(6) Każda ze stron zobowiązuje się do korzystania ze wszystkich materiałów firmowych (należą tu również próbki, modele, dane) tylko dla wspólnych celów i utrzymywania ich w tajemnicy w stosunku do osób trzecich z taka samą starannością, jak własne dokumenty i informacje, jeżeli druga strona określi je jako poufne lub ma interes w utrzymaniu tajemnicy. Obowiązek ten rozpoczyna się od otrzymania dokumentów lub informacji i nie kończy się również po ustaniu relacji biznesowych.

 

 

(7) Obowiązek ten nie ma zastosowania do dokumentów i informacji, które są powszechnie znane lub w czasie przekazywania ich klientowi były już znane, które nie były oznaczone jako tajne, które zostały skierowane do przekazania osobom trzecim, lub które nie miały oznaczenia poufności i zostały przekazane kolejnym klientom.

 

 

Rysunki i opisy

 

(8) Jeżeli jedna ze stron umowy przedstawi drugiej rysunki lub techniczne specyfikacje dotyczące dostarczanych towarów lub ich produkcji, to pozostają one własnością strony przedstawiającej.

 

Warunki płatności

 

(9) Nasze faktury są każdorazowo płatne natychmiast i bez potrąceń, o ile wcześniej nie zostało to inaczej ustalone.

 

(10) Jeżeli nastąpiła dostawa częściowo wadliwych produktów razem z produktami wolnymi od usterek, to klient zobowiązany jest do uregulowania płatności za pełnowartościowy towar.

 

(11) Dodatkowo, klient może potrącić jedynie z roszczeń prawomocnych lub bezspornych roszczeń wzajemnych.

 

(12) Przy przekroczeniu terminu płatności zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek od zaległych płatności, w wysokości pobieranej przez bank opłaty za debet na bieżącym rachunku bankowym, jednak każdorazowo nie mniej niż 8 punktów procentowych ponad bazową stopę procentową Europejskiego Banku Centralnego. Zastrzegamy sobie prawo do dalszych roszczeń, w szczególności do opłaty manipulacyjnej za każde wezwanie do zapłaty, w wysokości 20,00 EUR plus ustawowo obowiązujący podatek VAT.

.

 

(13) Przy nieterminowych wpłatach możemy, po pisemnym poinformowaniu klienta, wstrzymać spełnianie naszych zobowiązań aż do otrzymania płatności.

 

(14) Weksle nie będą akceptowane, czeki tylko po uzgodnieniu, jak również tylko w celu wykonania zobowiązania. Wykluczona jest gwarancja do terminowego przedstawiania czeku i do inkasowania oprotestowanego czeku.

 

(15) Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że nasze roszczenie o zapłatę jest zagrożone przez niewypłacalność klienta, możemy odmówić wykonania i wyznaczyć klientowi rozsądny termin, w którym musi on zapłacić za dostawę lub złożyć zabezpieczenie. W przypadku odmowy ze strony klienta lub bezskutecznego upływu terminu, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania.

 

Dostawa

 

(16) O ile nie uzgodniono inaczej, dostarczamy "ex works" Decydujące dla dotrzymania terminu dostawy jest powiadomienie przez nas o gotowości do wysyłki lub odbioru.

 

 

(17) Początek okresu dostawy przedłuża się odpowiednio, o ile zachodzą sytuacje opisane w pkt. 51. Ponadto przedłuża się on odpowiednio w przypadku zamknięcia zakładu z powodu np. urlopu firmowego.

 

(18) Dostawy częściowe są dopuszczalne w rozsądnym zakresie. Będą one fakturowane oddzielnie.

 

(19) W granicach tolerancji wynoszącej 10 procent całkowitej wartości zamówienia dopuszczalne są uwarunkowane procesem produkcji nadwyżki lub braki w dostawie. W zależności od wielkości łączna cena ulegnie zmianie.

 

 

Wysyłka i przeniesienie ryzyka

 

(20) Klient powinien niezwłocznie odebrać towar przygotowany do wysyłki. W innym przypadku jesteśmy uprawnieni, zgodnie z własną decyzją, do wysłania towaru lub do magazynowania go na koszt i odpowiedzialność klienta.

 

(21) Przy braku szczególnych uzgodnień my decydujemy o środku i drodze transportu

 

(22) Wraz z przejęciem towaru przez spedytora lub z początkiem okresu magazynowania, najpóźniej jednak z dniem opuszczenia przez niego zakładu lub magazynu, ryzyko przechodzi na klienta, również wtedy, gdy przejęliśmy proces wysyłki i wystawiliśmy zlecenie spedytorowi. Ubezpieczenie transportu lub przechowywania zawieramy tylko na tą część drogi dostawy, za która odpowiadamy.

.

 

(23) Rozładunek jest zawsze obowiązkiem klienta i odbywa się na jego ryzyko i koszt.

 

 

Opóźnienie w dostawie

 

(24) Uzgodnione terminy dostaw zostaną odpowiednio przedłużone ze względu na zamknięcie zakładów z powodu świąt państwowych lub dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

(25) Jeżeli dostawa jest opóźniona z powodu okoliczności wymienionych w sekcji 24 lub z powodu działania lub zaniechania klienta, udziela się przedłużenia terminu dostawy stosownie do okoliczności.

 

(26) Klient upoważniony jest do odstąpienia od umowy tylko wtedy, kiedy nie dotrzymujemy terminu dostawy, ani udzielonego nam przez klienta kolejnego, odpowiednio przedłużonego terminu na wykonanie świadczenia.

 

 

Własność

 

(27) Zastrzegamy sobie prawo własności wszelkiego dostarczonego towaru aż do całkowitego uregulowania wszelkich zobowiązań klienta wynikających z umowy. Również jeżeli płatności przebiegają na szczególnych warunkach, nie zmienia to naszych praw własności.

 

(28) Klient jest uprawniony do sprzedaży tych towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile w odpowiednim czasie wypełni swoje zobowiązania wynikające ze stosunków handlowych z nami. Nie może on zastawiać zastrzeżonych dóbr ani cedować ich w celu zabezpiezenia wierzytelności. Jest on zobowiązany do zabezpieczenia naszych praw w przypadku kredytowanej odsprzedaży towaru.

 

(29) W przypadku naruszenia obowiązków przez klienta, w szczególności w przypadku zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i odebrania towaru po bezskutecznym upływie rozsądnego terminu wyznaczonego klientowi; Przepisy ustawowe dotyczące zbędności wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone. Klient jest zobowiązany do wydania towaru. Jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w stosunku do majątku klienta.

 

(30) Wszelka obróbka lub przetwarzanie zastrzeżonych towarów jest zawsze wykonywane przez klienta w naszym imieniu. Jeżeli towar zastrzeżony zostanie przetworzony lub nierozłącznie zmieszany z innymi przedmiotami nie należącymi do nas, nabywamy współwłasność nowego towaru w stosunku wartości faktury za towar zastrzeżony do innych przedmiotów przetworzonych lub zmieszanych w momencie przetwarzania lub mieszania. Jeżeli nasze towary są połączone z innymi ruchomościami w jednolity przedmiot lub nierozerwalnie zmieszane, a drugi przedmiot należy uznać za przedmiot główny, klient przenosi na nas proporcjonalną współwłasność, o ile główny przedmiot należy do niego. Klient będzie przechowywał nieruchomość lub współwłasność w bezpiecznym miejscu dla nas bezpłatnie. We wszystkich innych aspektach to samo dotyczy rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia, połączenia lub zmieszania co do towarów zastrzeżonych.

 

(31) Klient niniejszym przenosi na nas jako zabezpieczenie wszelkie roszczenia i prawa wynikające ze sprzedaży towarów, do których przysługują nam prawa własności. Niniejszym przyjmujemy cesję.

 

(32) Klient musi niezwłocznie poinformować nas o wszelkich środkach egzekucyjnych podjętych przez osoby trzecie w stosunku do zastrzeżonego towaru, scedowanych na nas roszczeń lub innych zabezpieczeń, przekazując dokumenty niezbędne do interwencji. Dotyczy to również wszelkiego rodzaju naruszeń.

 

(33) Jeżeli wartość istniejących zabezpieczeń przekracza zabezpieczone wierzytelności łącznie o więcej niż 20 procent, jesteśmy zobowiązani do zwolnienia wybranych przez nas zabezpieczeń na żądanie klienta.

 

(34) Gwarantowane będą tylko zwroty zaakceptowane przez nas z wyprzedzeniem z minimalną obniżką w wysokości 20 procent od ceny zakupu.

 

 

Reklamacje z tytułu wad / wady rzeczowe

 

(35) Jakość towarów oparta jest wyłącznie na danych zawartych w naszych katalogach, w ofercie, względnie - w poszczególnych przypadkach - na pisemnie uzgodnionej z klientem technicznej specyfikacji. W przypadku, gdy dostarczyliśmy klientowi rysunki, specyfikacje, wzory, to klient ponosi ryzyko przydatności towaru do zamierzonego zastosowania. Kluczowy dla oceny zgodności towaru z umową jest moment przejścia ryzyka, zgodnie z pkt. 22.

(36) Nasz klient lub jego bezpośredni klienci mogą, również przy dostawie wyprodukowanej na podstawie wzoru, pisemnie reklamować towar niezwłocznie po jego otrzymaniu, pod względem jego prawidłowości i przydatności do użycia, oraz ewentualnych niezgodności z zamówieniem ( niewłaściwy towar, większa / mniejsza niż zamawiana dostawa). Niewidoczne wady należy reklamować niezwłocznie po ich wykryciu. W przypadku nieprawidłowej dostawy należy niezwłocznie zaniechać zarówno obróbki / przeróbki, jak i dalszej odsprzedaży. Towar uznaje się za przyjęty najpóźniej po upływie dwóch tygodni od wpłynięcia dostawy (przy widocznych wadach) lub od wykrycia wad (przy niewidocznych wadach), jeżeli nie wpłynęła konkretna pisemna reklamacja.

 

(37) Jeżeli ustalono formalny odbiór towaru lub kontrolę próbek, wykluczone są reklamacje wad, które klient mógł stwierdzić podczas odbioru towaru lub starannej kontroli próbek.

 

(38)Nie odpowiadamy za wady rzeczowe wynikające z niewłaściwego transportu, magazynowania, stosowania, montażu, względnie uruchamiania przez klienta lub osoby trzecie, normalnego zużycia, błędne lub niedbałe obchodzenie się z przedmiotem dostawy, za skutki nieodpowiednich lub niedopuszczonych przez nas zmian lub prac naprawczych wykonywanych przez klienta lub osoby trzecie. To samo dotyczy usterek, które tylko nieznacznie wpływają na wartość lub przydatność towaru.

.

 

(39) Roszczenia z tytułu wad materiałowych przedawniają się po upływie 12 miesięcy od daty dostawy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy prawo przewiduje dłuższe okresy, w szczególności w odniesieniu do wad budynku i produktu, który był używany w budynku zgodnie z jego zwykłym użytkowaniem i spowodował jego wadliwość.

 

(40) Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w stwierdzoną usterkę. Zakwestionowany towar należy na nasze wezwanie niezwłocznie odesłać do nas. Pokrywamy koszty transportu, jeżeli reklamacja jest uzasadniona. Jeżeli klient nie dochowa tego obowiązku lub bez naszej zgody przeprowadzi jakiekolwiek zmiany w zakwestionowanym towarze, to traci wszelkie prawa do roszczeń z tytułu wad rzeczowych.

 

(41) Przy uzasadnionej, terminowej reklamacji zgodnie z naszą decyzją albo naprawimy powstałe wady, albo dostarczymy nowy towar, wolny od wad.

 

(42) Jeżeli nie wypełnimy tych zobowiązań lub nie wypełnimy ich w rozsądnym terminie zgodnie z umową, klient może wyznaczyć nam ostateczny termin na piśmie, w którym musimy wypełnić nasze zobowiązania. Po bezskutecznym upływie tego terminu klient może żądać obniżenia ceny, odstąpienia od umowy lub zlecenia dokonania niezbędnej korekty samodzielnie lub przez osobę trzecią na nasz koszt i ryzyko. Zwrot kosztów jest wykluczony, jeśli wydatki wzrosną, ponieważ towary zostały zabrane w inne miejsce po naszej dostawie, chyba że odpowiada to zamierzonemu przeznaczeniu towarów.

 

(43) Ustawowe roszczenia regresowe klienta w stosunku do nas są uzasadnione tylko o tyle, o ile nie zawarł on ze swoimi klientami ustaleń, które wychodzą poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Dla roszczeń regresowych obowiązuje odpowiednio punkt 37, ostatni akapit.

 

 

Inne roszczenia, odpowiedzialność

 

(44) O ile poniżej nie określono inaczej, inne i dalsze roszczenia klienta wobec nas są wykluczone. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia obowiązków wynikających ze zobowiązania umownego oraz z czynu niedozwolonego. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, które nie wystąpiły w samych dostarczonych towarach. Przede wszystkim nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysku lub inne straty finansowe klienta.

 

(45) Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku umyślnego działania, rażącego niedbalstwa ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub pracowników wykonawczych lub zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych ponosimy odpowiedzialność – z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub pracowników wykonawczych – za racjonalnie przewidywalne szkody typowe dla umowy.

 

(46) Ponadto ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadkach, w których zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt przyjmuje się odpowiedzialność za szkody na osobie lub szkody majątkowe w przedmiotach używanych prywatnie w przypadku wad dostarczonych towarów. Nie ma ono również zastosowania w przypadku zagrożenia życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu oraz w przypadku braku uzasadnionych właściwości, jeżeli i w zakresie, w jakim celem zapewnienia była właśnie ochrona klienta przed uszkodzeniem, które nie wystąpiło w samym dostarczonym towarze.

 

(47) Nie ponosimy odpowiedzialności za ustne, w szczególności telefoniczne, informacje lub wyniki obliczeń oprogramowania do projektowania online, ponieważ informacje te są zawsze niewiążące i prawnie nieskuteczne. Przyjmujemy wszelką odpowiedzialność za planowanie, doradztwo, przetwarzanie i inne informacje tylko i wyłącznie, jeśli przekazaliśmy nasze pisemne propozycje klientowi na pisemną prośbę klienta w sposób wiążący i w związku z konkretnym znanym nam projektem. Niemniej jednak klient jest zobowiązany do sprawdzenia naszych propozycji samodzielnie lub za pośrednictwem odpowiednich ekspertów, w tym naszych towarów, pod kątem przydatności do określonego zamierzonego przez niego celu.

 

(48) Jeżeli nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, to obowiązuje to również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, robotników, współpracowników, prawnych reprezentantów i osób wykonujących nasze zobowiązania.

 

(49) Przepisy ustawowe dotyczące ciężaru dowodu pozostają nienaruszone.

 

 

Przedawnienie

 

(50) Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy i usług przedawniają się po upływie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury.

 

 

Siła wyższa

 

(51) Siła wyższa, strajki, zamieszki, działania urzędowe, brak dostaw od naszych poddostawców oraz inne nieprzewidywalne, nieuniknione i poważne zdarzenia zwalniają nas z naszych zobowiązań do wykonania świadczenia na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego skutków. Dotyczy to również sytuacji, gdy zdarzenia te wystąpią w czasie, naszego zalegania z dostawami, chyba że spowodowaliśmy opóźnienie umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Jesteśmy zobowiązani, aby w miarę możliwości niezwłocznie udzielić wymaganych informacji i dopasować wzajemne zobowiązania do zmienionej sytuacji, zgodnie z dobrą wiarą.

 

Prawa własności przemysłowej/własność intelektualna

 

(52) SPAX International GmbH & Co. KG (zwana dalej "SPAX") jest spółką należącą do grupy ALTENLOH, BRINCK & CO. "SPAX" lub Grupa ALTENLOH, BRINCK & CO posiada prawa własności przemysłowej oraz prawa do użytkowania i korzystania z praw autorskich w Niemczech i za granicą (zwane dalej "prawami własności przemysłowej"), które odnoszą się do elementów złącznych, w szczególności wkrętów, bitów, wierteł i akcesoriów narzędziowych (zwanych dalej "przedmiotami umowy"). Przegląd praw własności przemysłowej można przeglądać na życzenie w normalnych godzinach pracy "SPAX".

 

(53) SPAX udziela klientowi w odniesieniu do przedmiotów umowy niewyłącznych, odwołalnych praw własności na terenie Niemiec w celu znakowania przedmiotów umowy. Klient może tak udzielonych praw własności używać jedynie w celach reklamowych, szczególnie na własnej stronie internetowej. Przyznanie praw własności jest nieodpłatne.

.

 

(54) Udzielanie sublicencji stronom trzecim oraz przenoszenie praw użytkowania przyznanych stronom trzecim jest zabronione. W szczególności zarejestrowanemu klientowi zabrania się przekazywania plików graficznych i innych plików dostarczonych przez "SPAX" osobom trzecim. Jeśli zarejestrowany klient chce, aby materiały reklamowe zostały stworzone przez stronę trzecią, osoba trzecia musi zarejestrować się osobno na piśmie w "SPAX". Zakres i istnienie prawa do korzystania wyjątkowo przyznanego osobie trzeciej do celów reklamowych zarejestrowanego klienta zależą od zakresu i istnienia prawa do korzystania zarejestrowanego klienta. Zarejestrowany klient jest odpowiedzialny wobec "SPAX" za zapewnienie, że osoba trzecia korzysta z przyznanych mu praw użytkowania wyłącznie w przyznanym mu zakresie.

 

(55) Zarejestrowany klient zapewnia korzystanie z praw własności przemysłowej wyłącznie w sposób określony przez "SPAX". Zawsze będzie podkreślał, że są to prawa własności przemysłowej, w szczególności znaki towarowe i prawa autorskie "SPAX". Powiadomienie musi być dokonane wyłącznie w sposób określony i stosowany przez samą "SPAX". W szczególności przedmioty objęte umową będą oferowane, reklamowane i dystrybuowane wyłącznie w opakowaniach SPAX dostępnych w handlu, a nie luzem. Ilustracjom musi towarzyszyć odniesienie do źródła. Nie mogą być zaopatrzone we własne logo, znak wodny, napis lub w jakikolwiek inny sposób, który nie spełnia wymagań "SPAX". W szczególności klient musi powstrzymać się od wszelkich treści swoich reklam, które mogłyby spowodować, że osoby trzecie błędnie założą, że klient należy do grupy spółek ABC lub "SPAX". Jeśli klient nie jest pewien sposobu użycia, zapyta "SPAX" z własnej woli.

 

(56) Zarejestrowany klient będzie reklamował oryginalne produkty "SPAX" wyłącznie z prawem własności przemysłowej. Udowodni on "SPAX" bez żądania niezwłocznego złożenia odpowiednich dokumentów, że przedmioty umowy reklamowane i dystrybuowane przez niego są oryginalnymi towarami "SPAX". Do tego celu wystarczy dowód, że przedmioty umowy zostały zakupione od hurtownika licencjonowanego przez "SPAX".

 

(57) Klient powinien nas niezwłocznie poinformować, jeśli jest w posiadaniu informacji o rejestracji lub używaniu praw własności SPAX przez osoby trzecie lub o używaniu przez osoby trzecie ilustracji, które mogą być mylące z ilustracjami zastrzeżonymi prawami własności intelektualnej. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, firma SPAX ma prawo rozstrzygnąć o zastosowaniu odpowiednich środków w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej. Klient nie jest uprawniony do wniesienia skargi o naruszenie praw własności intelektualnej we własnym imieniu. Jeżeli zakres praw własności intelektualnej jest naruszany przez osoby trzecie na drodze powództwa o wykreślenie lub wniosku o wykreślenie, to firma SPAX ma prawo decyzji co do ewentualnej obrony.

(58) "SPAX" gwarantuje, że prawa własności przemysłowej są zarejestrowane we właściwym rejestrze praw własności intelektualnej, w szczególności w rejestrze znaków towarowych, w momencie zawarcia umowy oraz że "SPAX" jest właścicielem praw do użytkowania i użytkowania w odniesieniu do praw autorskich do obrazów. "SPAX" ma zawsze swobodę decydowania, czy prawa własności przemysłowej zostaną utrzymane w okresie obowiązywania niniejszej umowy, czy też nie.

 

(59) "SPAX" nie gwarantuje, że rejestracja i/lub korzystanie z praw własności przemysłowej lub praw autorskich nie naruszy praw osób trzecich. W momencie zawarcia umowy "SPAX" nie jest świadomy żadnych praw osób trzecich, które są sprzeczne z rejestracją i/lub korzystaniem z praw własności przemysłowej i praw autorskich. Klient zwalnia "SPAX" z wszelkich roszczeń osób trzecich, które – niezależnie od podstawy prawnej – zostaną wniesione do klienta w związku z przedmiotami umowy i prawami własności przemysłowej, chyba że umyślnie lub w rażącym niedbalstwie dojdzie do skutku.

 

(60) Klient gwarantuje, że każda obsługiwana przez niego platforma internetowa, za pośrednictwem której reklamuje, oferuje i sprzedaje przedmioty umowy, jest zawsze zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa jego kraju zamieszkania, a jeśli to odbiega, stanem, z którego składa zamówienie w "SPAX". W każdym przypadku odszkodowania od "SPAX" opisane w poprzednim punkcie 59 mają zastosowanie w tym samym zakresie w ten sam sposób i w tym samym zakresie. Klient nie może samodzielnie naruszać praw własności przemysłowej ani wspierać naruszeń osób trzecich. Postanowienie to nie ma zastosowania w krajach, w których narusza obowiązujące prawo.

 

 

Miejsce wykonania, właściwość miejscowa sądu i prawo właściwe

 

(61) O ile nie zaznaczono inaczej w potwierdzeniu zamówienia, miejscem wykonania umowy jest nasza siedziba.

 

 

(62) W przypadku wszystkich sporów prawnych, w tym postępowania z dokumentacją, sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

 

(63) Dla stosunku umowny stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11 kwietnia 1980 r. o umowach sprzedaży towarów (CISG – "Konwencja Wiedeńska").

 

Klauzula salwatoryjna

 

(64) Porozumienia zawarte w niniejszej Umowie są zrozumiałe dla obu stron. Jeżeli dyspozycja jest sprzeczna z obowiązującym prawem, uzgadnia się, że klauzula zostanie zastąpiona klauzulą, która jest najbliższa intencji i spełnia wymogi prawne.

 

 

Stan na styczeń 2022 r.Zapisz się teraz

Zapisz się do naszego newslettera już teraz i otrzymuj ciekawe informacje o nowościach, promocjach i SPAX.

Do formularza kontaktowego

Skontaktuj się z nami! Chętnie Ci pomożemy.


Jesteśmy tu dla was!

Masz pytania, na które można odpowiedzieć tylko osobiście?
 

+49 2333 799-0
 

Lub skorzystaj z naszej strony kontaktowej.