Ogólne warunki handlowe

 1. Zakres obowiązywania

  Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują w odniesieniu do przedsiębiorstw, osób prawnych prawa publicznego i wyodrębnionego majątku publiczno – prawnego. Niniejsze ogólne warunki handlowe obowiązują także, jeżeli nie zostało to każdorazowo osobno potwierdzone.

  Dostawy i usługi z naszej strony odbywają się wyłącznie na podstawie poniższych warunków.

  Warunki klientów są obowiązujące tylko wtedy, kiedy zostaną ustalone każdorazowo pisemnie dla konkretnego zamówienia. Jeżeli kontrakt z klientem zostanie zawarty na warunkach wyraźnie sprzecznych z naszymi, to obowiązują tylko nasze warunki handlowe, także wtedy, kiedy nie zaprzeczymy wyraźnie. Najpóźniej wraz z przyjęciem naszych usług następuje ogólna akceptacja przez klienta naszych warunków handlowych.
 2. Postanowienia ogólne

  Nasze oferty nie są wiążące. Zamówienia są wiążące dopiero w momencie potwierdzenia zamówienia, chyba że istnieją ustalenia indywidualne dla konkretnego zamówienia.
 3. Dane i rysunki zawarte w ofertach, cennikach, prospektach, katalogach itp. zawierają specyficzne dla branży wartości przybliżone, chyba że zostało to przez nas wyraźnie i wiążąco oznaczone inaczej.
 4. Uzyskane informacje ustne nie są wiążące ani skuteczne prawnie do momentu pisemnego ich potwierdzenia przez nas.
 5. Umowy długoterminowe, umowy o dostawie na żądanie, dostosowanie cen

  Przy nieprzewidzianym wzroście kosztów zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, również dla już istniejących zamówień.
 6. Poufność

  Każda ze stron zobowiązuje się do korzystania ze wszystkich materiałów firmowych (należą tu również próbki, modele, dane) tylko dla wspólnych celów i utrzymywania ich w tajemnicy w stosunku do osób trzecich z taka samą starannością, jak własne dokumenty i informacje, jeżeli druga strona określi je jako poufne lub ma interes w utrzymaniu tajemnicy. Obowiązek ten rozpoczyna się od otrzymania dokumentów lub informacji i nie kończy się również po ustaniu relacji biznesowych.

  Obowiązek ten rozpoczyna się od otrzymania dokumentów lub informacji i nie kończy się również po ustaniu relacji biznesowych.
 7. Obowiązek ten nie ma zastosowania do dokumentów i informacji, które są powszechnie znane lub w czasie przekazywania ich klientowi były już znane, które nie były oznaczone jako tajne, które zostały skierowane do przekazania osobom trzecim, lub które nie miały oznaczenia poufności i zostały przekazane kolejnym klientom.
 8. Rysunki i specyfikacje

  Jeżeli jedna ze stron umowy przedstawi drugiej rysunki lub techniczne specyfikacje dotyczące dostarczanych towarów lub ich produkcji, to pozostają one własnością strony przedstawiającej.
 9. Warunki płatności

  Nasze faktury są każdorazowo płatne natychmiast i bez potrąceń, o ile wcześniej nie zostało to inaczej ustalone.
 10. Jeżeli nastąpiła dostawa częściowo wadliwych produktów razem z produktami wolnymi od usterek, to klient zobowiązany jest do uregulowania płatności za pełnowartościowy towar.
 11. Dodatkowo, klient może potrącić jedynie z roszczeń prawomocnych lub bezspornych roszczeń wzajemnych.
 12. Przy przekroczeniu terminu płatności zastrzegamy sobie prawo do naliczania odsetek od zaległych płatności, w wysokości pobieranej przez bank opłaty za debet na bieżącym rachunku bankowym, jednak każdorazowo nie mniej niż 8 punktów procentowych ponad bazową stopę procentową Europejskiego Banku Centralnego. Zastrzegamy sobie prawo do dalszych roszczeń, w szczególności do opłaty manipulacyjnej za każde wezwanie do zapłaty, w wysokości 20,00 EUR plus ustawowo obowiązujący podatek VAT.
 13. Przy nieterminowych wpłatach możemy, po pisemnym poinformowaniu klienta, wstrzymać spełnianie naszych zobowiązań aż do otrzymania płatności.
 14. Weksle nie będą akceptowane, czeki tylko po uzgodnieniu, jak również tylko w celu wykonania zobowiązania. Wykluczona jest gwarancja do terminowego przedstawiania czeku i do inkasowania oprotestowanego czeku.
 15. Jeżeli po zawarciu umowy widoczne staje się, że płatności są zagrożone z powodu niewypłacalności klienta, możemy wstrzymać wykonanie usługi i wyznaczyć klientowi odpowiedni okres czasu, w którym musi on dokonać zapłaty równocześnie z dostawą towaru lub zagwarantować jej pewność. Przy odmowie lub przekroczonym terminie płatności jesteśmy upoważnieni do odstąpenia od umowy i wniesienia roszczeń z tytułu strat.
 16. Dostawa

  O ile nie ustalono inaczej, dostarczamy bezpośrednio z zakładu. Stosownie do ustalonego terminu dostawy lub okresu dostawy zgłaszamy gotowość towaru do wysyłki lub odbioru.
 17. Początek okresu dostawy przedłuża się odpowiednio, o ile zachodzą sytuacje opisane w pkt. 51. Ponadto przedłuża się on odpowiednio w przypadku zamknięcia zakładu z powodu np. urlopu zakładowego.
 18. Dostawy częściowe dopuszczalne są w miarę możliwości. Zostaną one wyszczególnione w rachunku.
 19. W zakresie tolerancji 10 % wielkości całego zamówienia dopuszczalne są uwarunkowane procesem produkcji większe lub mniejsze dostawy. Odpowiednio do ich zakresu zmienia się łączna wartość zamówienia.
 20. Wysyłka i przejście ryzyka

  Klient powinien niezwłocznie odebrać towar przygotowany do wysyłki. W innym przypadku jesteśmy uprawnieni, zgodnie z własną decyzją, do wysłania towaru lub do magazynowania go na koszt i odpowiedzialność klienta.
 21. Przy braku szczególnych uzgodnień my decydujemy o środku i drodze transportu.
 22. Wraz z przejęciem towaru przez spedytora lub z początkiem okresu magazynowania, najpóźniej jednak z dniem opuszczenia przez niego zakładu lub magazynu, ryzyko przechodzi na klienta, również wtedy, gdy przejęliśmy proces wysyłki i wystawiliśmy zlecenie spedytorowi. Ubezpieczenie transportu lub przechowywania zawieramy tylko na tą część drogi dostawy, za która odpowiadamy.
 23. Rozładunek zawsze jest obowiązkiem klienta i przebiega na jego odpowiedzialność i koszt.
 24. Zaległe dostawy

  Ustalone okresy dostawy wydłużają się odpowiednio z powodu zamknięcia zakładu na czas świąt lub urlopu.
 25. Jeżeli dostawa opóźnia się z powodów wymienionych w pkt. 67 lub z powodu działania lub zaniechania działania przez klienta, zagwarantowane zostanie odpowiednie wydłużenie okresu dostawy.
 26. Klient upoważniony jest do odstąpienia od umowy tylko wtedy, kiedy nie dotrzymujemy terminu dostawy, ani udzielonego nam przez klienta kolejnego, odpowiednio przedłużonego terminu na wykonanie świadczenia.
 27. Zastrzeżenie prawa własności

  Zastrzegamy sobie prawo własności wszelkiego dostarczonego towaru aż do całkowitego uregulowania wszelkich zobowiązań klienta wynikających z umowy. Również jeżeli płatności przebiegają pod szczególnymi warunkami, nie zmienia to naszych praw własności.
 28. Klient jest upoważniony do odsprzedaży towaru w ramach zwykłej działalności handlowej dopóki w odpowiednim czasie dotrzymuje swoich zobowiązań wynikających z umowy z nami. Zastrzeżonego towaru nie może jednak ani zastawić, ani przenieść jego własności w celu zabezpieczenia wierzytelności. Jest zobowiązany zabezpieczyć nasze prawa przy kredytowanej odsprzedaży towaru zastrzeżonego.
 29. Przy naruszaniu przez klienta obowiązków, szczególnie przy opóźnianiu zapłaty, jesteśmy upoważnieni, po bezskutecznym upłynięciu stosownego okresu, do odstąpienia od umowy i przyjęcia zwrotu towaru; prawne ustalenia odnośnie zbędności wyznaczenia terminu pozostają nienaruszone. Klient jest zobowiązany do wydania towaru. Jesteśmy upoważnieni do odstąpienia od umowy, jeżeli postawiony zostanie wniosek o otwarcie postępowania dotyczącego niewypłacalności klienta.
 30. Każdą przeróbkę lub przetworzenie towaru zastrzeżonego przeprowadza dla nas zawsze klient. Jeżeli nasz towar zastrzeżony zostanie przetworzony z innym, nienależącymi do nas produktami, lub zostanie z nimi nierozłącznie zmieszany, to nabywamy współwłasność do nowego produktu w wartości fakturowej towaru zastrzeżonego w stosunku do innych przetworzonych lub zmieszanych produktów w momencie przetwarzania lub mieszania. Jeżeli nasze towary zostaną połączone lub nierozłącznie zmieszane w jeden przedmiot z innymi ruchomymi przedmiotami, a te przedmioty traktowane są jako element główny, to klient przenosi na nas proporcjonalnie współwłasność, o ile przedmiot główny należy do niego. Klient przechowuje dla nas bezkosztowo własność lub współwłasność. Dla rzeczy przetworzonej lub połączonej, względnie wymieszanej, obowiązują takie same prawa, jak dla towaru zastrzeżonego.
 31. Wszelkie roszczenia i prawa wynikające ze sprzedaży towarów, do których mamy prawa własności, klient ceduje na nas jako zabezpieczenie. Niniejszym przyjmujemy cesję.
 32. O działaniach egzekucyjnych osób trzecich w stosunku do towaru zastrzeżonego, do scedowanych na nas roszczeń lub do innych zabezpieczeń klient powinien nas niezwłocznie poinformować i przekazać dokumenty niezbędne do interwencji. Obowiązuje to również dla wszelkiego rodzaju naruszeń.
 33. Jeżeli wartość zabezpieczenia przekracza wartość zobowiązań o więcej niż 20%, zobowiązujemy się na wezwanie klienta do odblokowania części zabezpieczeń, zgodnie z naszą decyzją.
 34. Na wstępie akceptowane będą przez nas tylko zwroty z rabatem minimalnym 20% od cen zakupu.
 35. Reklamacje z tytułu wad / wady rzeczowe

  Jakość towarów oparta jest wyłącznie na danych zawartych w naszych katalogach, w ofercie, względnie - w poszczególnych przypadkach - na pisemnie uzgodnionej z klientem technicznej specyfikacji. W przypadku, gdy dostarczyliśmy klientowi rysunki, specyfikacje, wzory, to klient ponosi ryzyko przydatności towaru do zamierzonego zastosowania. Kluczowy dla oceny zgodności towaru z umową jest moment przejścia ryzyka, zgodnie z pkt. 22.
 36. Nasz klient lub jego bezpośredni klienci mogą, również przy dostawie wyprodukowanej na podstawie wzoru, pisemnie reklamować towar niezwłocznie po jego otrzymaniu, pod względem jego prawidłowości i przydatności do użycia, oraz ewentualnych niezgodności z zamówieniem ( niewłaściwy towar, większa / mniejsza niż zamawiana dostawa). Niewidoczne wady należy reklamować niezwłocznie po ich wykryciu. W przypadku nieprawidłowej dostawy należy niezwłocznie zaniechać zarówno obróbki / przeróbki, jak i dalszej odsprzedaży. Towar uznaje się za przyjęty najpóźniej po upływie dwóch tygodni od wpłynięcia dostawy (przy widocznych wadach) lub od wykrycia wad (przy niewidocznych wadach), jeżeli nie wpłynęła konkretna pisemna reklamacja.
 37. Jeżeli ustalono formalny odbiór towaru lub kontrolę próbek, wykluczone są reklamacje wad, które klient mógł stwierdzić podczas odbioru towaru lub starannej kontroli próbek.
 38. Nie odpowiadamy za wady rzeczowe wynikające z niewłaściwego transportu, magazynowania, stosowania, montażu, względnie uruchamiania przez klienta lub osoby trzecie, normalnego zużycia, błędne lub niedbałe obchodzenie się z przedmiotem dostawy, za skutki nieodpowiednich lub niedopuszczonych przez nas zmian lub prac naprawczych wykonywanych przez klienta lub osoby trzecie. To samo dotyczy usterek, które tylko nieznacznie wpływają na wartość lub przydatność towaru.
 39. Roszczenia z tytułu wad rzeczowych ulęgają przedawnieniu po 12 miesiącach od dostawy. Nie obowiązuje to, jeśli prawo nakazuje dłuższy okres, szczególnie dla wad w budowlach i dla materiałów, które normalnie stosowane są w budowli i spowodowały jej wadliwość.
 40. Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w stwierdzoną usterkę. Zakwestionowany towar należy na nasze wezwanie niezwłocznie odesłać do nas. Pokrywamy koszty transportu, jeżeli reklamacja jest uzasadniona. Jeżeli klient nie dochowa tego obowiązku lub bez naszej zgody przeprowadzi jakiekolwiek zmiany w zakwestionowanym towarze, to traci wszelkie prawa do roszczeń z tytułu wad rzeczowych.
 41. Przy uzasadnionej, terminowej reklamacji zgodnie z naszą decyzją albo naprawimy powstałe wady, albo dostarczymy nowy towar, wolny od wad.
 42. Jeżeli nie dochowamy tych zobowiązań lub naruszymy terminowe warunki umowy, to klient może nam pisemnie wyznaczyć ostatni termin, w jakim powinniśmy wypełnić nasze zobowiązania. Po bezskutecznym upłynięciu tego termin, klient może zażądać zmniejszenia cen, odstąpić od umowy lub na nasz koszt usunąć wadę lub zlecić to osobom trzecim. Wykluczona jest rekompensata kosztów, jeżeli podniosą się one na skutek przewiezienia dostarczonego przez nas towaru w inne miejsce, o ile nie jest to zgodne z przeznaczeniem towaru.
 43. Ustawowe roszczenia regresowe klienta w stosunku do nas są uzasadnione tylko o tyle, o ile nie zawarł on ze swoimi klientami ustaleń, które wychodzą poza ustawowe roszczenia z tytułu wad. Dla roszczeń regresowych obowiązuje odpowiednio punkt 37, ostatni akapit.
 44. Warunki płatności

  O ile dalej nie jest opisane inaczej, wszelkie inne i dalsze roszczenia klientów w stosunku do nas są wykluczone. Dotyczy to przede wszystkim roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z umowy lub niedozwolonego działania. Dlatego nie odpowiadamy za szkody, które nie wynikły bezpośrednio na dostarczanym towarze. Przede wszystkim nie odpowiadamy za utracone zyski lub inne szkody majątkowe klienta.
 45. Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują przy zamierzonym lub rażącym niedbalstwie naszego prawnego przedstawiciela lub pracownika pełniącego funkcje kierownicze, jak również w przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umowy. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umowy odpowiadamy – za wyjątkiem zamierzonego lub rażącego niedbalstwa naszego prawnego przedstawiciela lub pracownika pełniącego funkcje kierownicze – tylko za szkody typowe dla umowy, dające sie przewidzieć w sposób rozsądny.
 46. Ograniczenie odpowiedzialności nie obowiązuje również w przypadkach, w których, zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt, istnieje odpowiedzialność za szkody osobowe i materialne spowodowane wadami dostarczonego towaru. Nie obowiązuje również w przypadku szkody na życiu, ciele lub zdrowiu i w przypadku braku gwarantowanych właściwości produktów, o ile ich zapewnienie spowodowałoby ochronę klienta przed szkodami, które nie powstały bezpośrednio na dostarczonym towarze.
 47. Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje uzyskane ustnie, szczególnie telefonicznie, ponieważ takie informacje nie są wiążące i ważne prawnie. Odpowiedzialność za planowanie, doradztwo, opracowanie i inne wskazówki ponosimy wyłącznie wtedy, jeżeli na pisemne zapytanie klienta udzieliliśmy pisemnej zobowiązującej odpowiedzi w odniesieniu do określonego, znanego nam zamierzenia. Jednakże klient jest zobowiązany, samodzielnie lub za pośrednictwem specjalistów, sprawdzić nasze wskazówki pod kątem przydatności naszego towaru do określonego przez niego celu.
 48. Jeżeli nasza odpowiedzialność jest wykluczona lub ograniczona, to obowiązuje to również w odniesieniu do osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, robotników, współpracowników, prawnych reprezentantów i osób wykonujących nasze zobowiązania.
 49. Prawne regulacje dotyczące ciężaru dowodu pozostają przy tym nienaruszone.
 50. Przedawnienie

  Wszelkie roszczenia z tytułu dostaw i usług przedawniają się po upływie 12 miesięcy od daty rachunku.
 51. Siły wyższe

  Siły wyższe, strajki, zamieszki, działania urzędowe, ustanie dostaw od naszych poddostawców i inne, niedające się przewidzieć, nieuchronne i ważne zdarzenia zwalniają nas, na czas trwania zakłóceń i w zakresie ich działania, z obowiązku świadczenia usług. Obowiązuje to również, gdy te zdarzenia wystąpią w czasie naszego zalegania z dostawami, nawet jeśli my umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa spowodowaliśmy te zaległości. Jesteśmy zobowiązani, aby w miarę możliwości niezwłocznie udzielić wymaganych informacji i dopasować wzajemne zobowiązania do zmienionej sytuacji, zgodnie z dobrą wiarą.
 52. Prawa własności intelektualnej / własność intelektualna

  Firma SPAX dysponuje prawami własności intelektualnej, jak również prawami użytkowania i dalszymi prawami autorskimi w kraju i za granicą (dalej zwanymi prawami własności intelektualnej), które odnoszą się do elementów złącznych, w szczególności wkrętów, bitów i narzędzi wkręcających (dalej zwanych przedmiotem umowy). Wgląd w prawa własności intelektualnej można uzyskać na żądanie w godzinach pracy firmy SPAX.
 53. SPAX udziela klientowi w odniesieniu do przedmiotów umowy niewyłącznych, odwołalnych praw własności na terenie Niemiec w celu znakowania przedmiotów umowy. Klient może tak udzielonych praw własności używać jedynie w celach reklamowych, szczególnie na własnej stronie internetowej. Przyznanie praw własności jest nieodpłatne.
 54. Niedopuszczalne jest przyznawanie sublicencji osobom trzecim lub przenoszenie przyznanych praw własności na osoby trzecie.
 55. Klient gwarantuje używanie praw własności intelektualnej wyłącznie na zasadach określonych przez firmę SPAX. Za każdym razem powinien określić, że są to prawa własności firmy SPAX, szczególnie prawa do znaku towarowego i prawa autorskie. Odniesienie to powinno przebiegać wyłącznie w sposób wskazany przez firmę SPAX. W szczególności przedmioty umowy należy oferować, reklamować i dystrybuować wyłącznie w standardowych opakowaniach handlowych SPAX, a nie luzem. Ilustracje należy opatrzyć wykazem źródła. Nie wolno opatrywać produktów SPAX własnym logo, znakiem wodnym, napisami lub innymi znakami, które nie odpowiadają wytycznym SPAX. W szczególności w swoich reklamach klient powinien zrezygnować z treści, które mogłyby wprowadzić w błąd osoby trzecie co do przynależności klienta do grupy ABC lub SPAX. Jeżeli klient nie jest pewny co do stosowania zasad, powinien zwrócić się do SPAX ze stosownym zapytaniem.
 56. Klient może prawami własności intelektualnej reklamować wyłącznie oryginalne produkty SPAX. Jest on zobowiązany dobrowolnie i niezwłocznie udowodnić firmie SPAX poprzez odpowiednie dokumenty, że reklamowane i rozprowadzane przez niego produkty są oryginalne. Wystarczy tutaj informacja, że produkty pochodzą od jednego z licencjonowanych hurtowników SPAX.
 57. Klient powinien nas niezwłocznie poinformować, jeśli jest w posiadaniu informacji o rejestracji lub używaniu praw własności SPAX przez osoby trzecie lub o używaniu przez osoby trzecie ilustracji, które mogą być mylące z ilustracjami zastrzeżonymi prawami własności intelektualnej. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej przez osoby trzecie, firma SPAX ma prawo rozstrzygnąć o zastosowaniu odpowiednich środków w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej. Klient nie jest uprawniony do wniesienia skargi o naruszenie praw własności intelektualnej we własnym imieniu. Jeżeli zakres praw własności intelektualnej jest naruszany przez osoby trzecie na drodze powództwa o wykreślenie lub wniosku o wykreślenie, to firma SPAX ma prawo decyzji co do ewentualnej obrony.
 58. SPAX zapewnia, że prawa własności intelektualnej są w momencie podpisania umowy wprowadzone do rejestru praw własności, szczególnie do rejestru znaków handlowych, i że SPAX jest właścicielem praw użytkowania i stosowania ilustracji w odniesieniu do ustawy o prawie autorskim. Firma SPAX posiada w każdym wypadku wolne prawo decyzji, czy w czasie obowiązywania umowy prawa własności intelektualnej były przestrzegane czy nie.
 59. SPAX nie gwarantuje, że przez wpisanie i/lub używanie praw własności intelektualnej lub praw autorskich nie będą naruszone prawa osób trzecich. W momencie zawarcia umowy firmie SPAX nie są znane wpisy i/lub przypadki użycia praw własności intelektualnej i praw autorskich, które stałyby w sprzeczności do praw osób trzecich. Klient zwalnia firmę SPAX z wszelkich roszczeń osób trzecich, które – niezależnie od przyczyny prawnej – zostały przedstawione przez klienta w kontekście przedmiotów umowy i praw ochrony własności intelektualnej, o ile nie doszło do zamierzonego lub rażącego zaniedbania.
 60. Klient zapewnia, że ewentualna prowadzona przez niego platforma internetowa, poprzez którą reklamuje, oferuje i dystrybuuje przedmioty umowy, odpowiada w każdym czasie wszelkim prawnym przepisom swojego kraju oraz - jeżeli są odbiegające – przepisom krajów, z których przyjmuje on zamówienia na produkty SPAX. W każdym przypadku obowiązuje zwolnienie sprzedawcy od odpowiedzialności firmy SPAX, jak to zostało opisane w punkcie 59, w ten sam sposób i w tym samym stopniu. Klient zobowiązany jest do nienaruszania praw własności intelektualnej, jak również do niewspierania w takim działaniu osób trzecich.
 61. Miejsce wykonania, właściwość sądu i właściwe prawo

  O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika nic innego, to miejscem wykonania jest siedziba naszej firmy.
 62. Wszelkie spory włącznie z postępowaniami nakazowymi rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla strony pozwanej.
 63. Dla stosunku umowy zastosowanie ma wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec. Wykluczone jest stosowanie porozumień ONZ z dnia 11.04.1980 W sprawie umów o zakupach towarów (CISG – “Konwencja wiedeńska”).
 64. Klauzula salwatorska

  Postanowienia zawarte w niniejszych warunkach są zrozumiale dla każdej ze stron. Jeżeli któreś z postanowień stoi w sprzeczności do obowiązującego prawa, to zgodnie z ustaleniami zostanie ono zastąpione przez takie postanowienie, które jest najbliższe pierwotnemu i spełnia wymogi prawne.

Niemiecka wersja ogólnych warunków handlowych jest prawnie wiążąca.

Stan: marzec 2012

Szukasz sprzedawcy w pobliżu?

Finden Sie ihn - mit der Händlersuche von SPAX

Biuletyn informacyjny

Newsletter

Melden Sie sich jetzt zum SPAX Newsletter an und Sie erhalten in Zukunft aktuelle Neuigkeiten zu SPAX per E-Mail.

Subskrybuj teraz

Kontakt

Kontakt

Skontaktuj si? z nami, ch?tnie odpowiemy na Twoje pytania.

Do formularza kontaktowego