Allmänna regler och villkor

 

 

Omfattning

 

(1) Dessa villkor gäller för företag, offentligrättsliga juridiska personer och offentligrättsliga specialfonder. Dessa villkor gäller även om vi inte påpekar dem separat. Våra leveranser och tjänster sker uteslutande på grundval av följande villkor. Kundens villkor är endast effektiva om vi uttryckligen bekräftar dem skriftligen för respektive konkret ingående av avtalet. Om beställningen bekräftas av kunden i avvikelse från våra villkor ska endast våra villkor gälla, även om vi inte uttryckligen motsätter oss. Senast vid mottagandet av vår leveransservice ska våra villkor anses ha accepterats fullt ut av kunden.

 

 

Allmänna bestämmelser

 

(2) Våra erbjudanden är inte bindande. Beställningar blir endast bindande med vår orderbekräftelse, såvida det inte finns en individuell avtalsreglering.

 

 

(3) Informationen och illustrationerna i erbjudanden, prislistor, broschyrer, kataloger etc. är ungefärliga värden som är vanliga i branschen, såvida de inte uttryckligen har utsetts som bindande av oss.

 

(4) Telefon och personlig information är alltid icke-bindande och juridiskt ogiltig tills vår uttryckliga skriftliga bekräftelse.

 

 

Långfristiga och avropskontrakt, prisjustering

 

(5) I händelse av oförutsedda kostnadsökningar förbehåller vi oss rätten att justera priserna även för befintliga beställningar.

 

 

 

Sekretess

 

(6) Varje part ska använda alla handlingar (inklusive prover, modeller och uppgifter) och kunskap som erhållits från affärsförbindelsen endast för gemensamt eftersträvade ändamål och ska hålla dem hemliga för tredje part med samma omsorg som motsvarande egna handlingar och kunskaper om den andra parten betecknar dem som konfidentiella eller har ett uppenbart intresse av att de sekretessbeläggs. Denna skyldighet börjar med det första mottagandet av dokumenten eller kunskapen och slutar inte efter affärsrelationens slut.

 

 

(7) Skyldigheten gäller inte handlingar och kunskaper som är allmänt kända eller som redan var kända för kunden vid mottagandet, utan att kunden är skyldig att upprätthålla sekretess eller som senare överförs av en tredje part som har rätt att vidarebefordra dem eller som har utvecklats av den mottagande kunden utan att använda handlingar eller den andra kundens kännedom som ska hållas hemliga.

 

 

Ritningar och beskrivningar

 

(8) Om den ena parten förser den andra parten med ritningar eller tekniska dokument som avser de varor som ska levereras eller deras tillverkning, ska dessa förbli den inlämnande partens egendom.

 

Betalningsvillkor

 

(9) Om inte annat överenskommits förfaller vår respektive faktura omedelbart och betalas utan avdrag.

 

(10) Om vi obestridligen har levererat delvis defekta varor är vår kund ändå skyldig att betala för den felfria delen.

 

(11) I alla andra avseenden får kunden endast kvitta mot rättsligt fastställda eller obestridda motkrav.

 

(12) Om betalningsfristen överskrids har vi rätt att debitera ränta från förfallodagen till den räntesats som banken tar ut för kontokrediter, men minst 8 procentenheter över Europeiska centralbankens respektive basränta. Vi förbehåller oss rätten att kräva ytterligare skador, i synnerhet har vi rätt att debitera 20,00 EUR plus lagstadgad moms som en behandlingsavgift för varje påminnelse.

 

(13) I händelse av betalningsförsummelse kan vi, efter skriftligt meddelande till kunden, avbryta uppfyllandet av våra skyldigheter tills mottagandet av betalningarna.

 

(14) Växlar skall inte tas emot, checkar endast efter överenskommelse och endast på grund av prestation. En garanti för att checken uppvisas i tid och för att checkprotesten höjs är utesluten.

 

(15) Om det efter avtalets ingående blir uppenbart att vårt betalningskrav äventyras av kundens oförmåga att betala, kan vi vägra prestation och fastställa kunden en rimlig period inom vilken han måste betala samtidigt mot leverans eller tillhandahålla säkerhet. I händelse av vägran från kunden eller misslyckad upphörande av tidsfristen har vi rätt att dra oss ur avtalet och kräva skadestånd.

 

Leverans

 

(16) Om inte annat överenskommits levererar vi "från fabrik" Avgörande för att leveransdatumet eller leveransperioden ska överensstämma är meddelandet om beredskap för avsändning eller upphämtning av oss.

 

 

(17) Leveranstiden ska börja förlängas på lämpligt sätt om kraven i avsnitt 51 är uppfyllda. Dessutom förlängs den i enlighet därmed vid fabriksnedläggningar på grund av till exempel företagssemestrar.

 

(18) Delleveranser är tillåtna i rimlig utsträckning. De faktureras separat.

 

(19) Inom en tolerans på 10 procent av den totala orderkvantiteten är produktionsrelaterade över- eller korta leveranser tillåtna. Beroende på din omfattning ändras det totala priset.

 

 

Avsändande och överföring av risk

 

(20) Varor som rapporteras färdiga att avsändas måste omedelbart övertas av kunden. I annat fall har vi rätt att skicka dem efter eget gottfinnande eller att lagra dem på kundens bekostnad och risk.

 

(21) I avsaknad av ett särskilt avtal kommer vi att välja transportmedel och transportväg.

 

(22) Risken ska övergå till kunden vid överlämnande till transportören eller vid påbörjande av lagring, men senast när vi lämnar fabriken eller lagret, även om vi har accepterat leveransen och beställt transportören. Vi tecknar endast transport- eller lagringsförsäkring för den del av leveransvägen som vi ansvarar för.

 

(23) Lossning är alltid kundens ansvar och sker på dennes risk och bekostnad.

 

Försenad leverans

 

(24) Överenskomna leveransperioder ska förlängas i enlighet med detta på grund av fabriksstängningar på grund av helgdagar eller företagshelger.

 

(25) Om leveransen försenas på grund av en omständighet som anges i avsnitt 24 eller på grund av en handling eller underlåtenhet av kunden, ska en förlängning av leveransperioden som är lämplig för omständigheterna beviljas.

 

(26) Kunden har endast rätt att frånträda avtalet om vi är ansvariga för att leveransdatumet inte följs och han har gett oss en rimlig respitperiod utan framgång.

 

 

Ägande

 

(27) Vi förbehåller oss rätten till alla levererade varor tills det slutliga uppfyllandet av alla anspråk som härrör från affärsrelationen med kunden. Även om betalningar görs för särskilt utsedda fordringar, ska vår egendom inte heller gå förlorad i detta avseende.

 

(28) Kunden har rätt att sälja dessa varor i den vanliga affärsverksamheten så länge han uppfyller sina skyldigheter som följer av affärsrelationen med oss i god tid. Han får dock varken pantsätta de reserverade varorna eller ställa dem som säkerhet. Han är skyldig att säkra våra rättigheter vid krediterad återförsäljning av de reserverade varorna.

 

(29) I händelse av brott mot plikten från kundens sida, särskilt i händelse av betalningsförsummelse, har vi rätt att dra oss ur avtalet och ta tillbaka varorna efter den misslyckade utgången av en rimlig tidsfrist som fastställts för kunden; De lagstadgade bestämmelserna om dispensmöjligheten att fastställa en tidsfrist påverkas inte. Kunden är skyldig att överlämna varorna. Vi har rätt att frånträda avtalet om en ansökan görs om att inleda insolvensförfaranden mot kundens tillgångar.

 

(30) All behandling eller bearbetning av de reserverade varorna ska alltid utföras av kunden för vår räkning. Om de reserverade varorna bearbetas eller oskiljaktigt blandas med andra föremål som inte tillhör oss, kommer vi att förvärva samäganderätt till den nya artikeln i förhållandet mellan fakturavärdet för de reserverade varorna och de andra bearbetade eller blandade föremålen vid tidpunkten för bearbetning eller blandning. Om våra varor kombineras med andra rörliga föremål för att bilda ett enhetligt föremål eller oskiljaktigt blandade och det andra föremålet är att betrakta som huvudobjektet, ska kunden överföra proportionellt samägande till oss, i den mån huvudobjektet tillhör honom. Kunden ska hålla fastigheten eller samägandet i säkert förvar för oss utan kostnad. I alla andra avseenden skall detsamma gälla för den vara som framställs genom bearbetning eller sammanslagning eller blandning som för de reserverade varorna.

 

(31) Kunden överlåter härmed till oss som säkerhet alla anspråk och rättigheter som härrör från försäljning av varor som vi har rätt till äganderätt till. Vi accepterar härmed uppdraget.

 

(32) Kunden måste omedelbart informera oss om eventuella verkställighetsåtgärder från tredje part mot de reserverade varorna, de fordringar som överlåtits till oss eller andra värdepapper och överlämna de dokument som är nödvändiga för ett ingripande. Detta gäller även försämringar av annat slag.

 

(33) Om värdet på de befintliga värdepapperen överstiger de säkrade fordringarna med totalt mer än 20 procent är vi skyldiga att släppa värdepapper efter eget val på kundens begäran.

 

(34) Endast returer som accepteras av oss i förväg med en minsta rabatt på 20 procent på köpeskillingen kommer att beviljas.

 

 

Meddelande om defekter/materialfel

 

(35) Varornas kvalitet baseras uteslutande på vår information i våra kataloger eller i erbjudandet eller på de tekniska specifikationer som uttryckligen överenskommits skriftligen med kunden i enskilda fall. Om vi måste leverera enligt ritningar, specifikationer, prover etc. av vår kund, tar kunden risken för lämplighet för det avsedda ändamålet. Avgörande för varornas avtalsvillkor är tidpunkten för överföring av risk i enlighet med klausul 22.

 

(36) Kunden eller, vid leveranser från tredje part, dess kunder måste inspektera våra varor för deras korrekthet och lämplighet omedelbart efter deras ankomst, även vid leverans enligt prover, och att klaga skriftligen och specifikt om eventuell dålig, felaktig eller överdriven / kort kvantitetsleverans omedelbart - icke-uppenbara defekter omedelbart efter att ha blivit medveten om dem. Vid dålig eller felaktig leverans måste behandling och bearbetning samt återförsäljning avstås omedelbart. Senast efter utgången av två veckor, vid uppenbara fel från mottagandet av varorna, vid icke-uppenbara defekter från deras kunskap, ska varorna anses vara godkända, förutsatt att det skriftliga och konkreta meddelandet om defekter inte har mottagits av oss då.

 

(37) Om ett formellt godtagande av varorna eller en första stickprovskontroll har överenskommits, är det uteslutet att reklamera fel som kunden kunde ha upptäckt med noggrant godkännande eller inledande stickprovskontroll.

 

(38) Vi ansvarar inte för materialfel orsakade av olämplig eller felaktig transport, felaktig lagring, användning, felaktig montering eller idrifttagning av kunden eller tredje part, normalt slitage, felaktig eller försumlig hantering, inte heller för konsekvenserna av felaktiga modifieringar eller reparationsarbeten som utförs av kunden eller tredje part utan vårt samtycke. Detsamma gäller för defekter som endast obetydligt minskar varans värde eller lämplighet.

 

(39) Fordringar på grund av väsentliga fel preskriberas 12 månader efter leverans. Detta gäller inte om lagen föreskriver längre perioder, särskilt för fel i en byggnad och i en produkt som har använts för en byggnad i enlighet med dess vanliga användning och har orsakat dess defekt.

 

(40) Vi kommer att ges möjlighet att fastställa det påtalade felet. Avvisade varor måste returneras till oss omedelbart på begäran; Vi står för transportkostnaderna om felanmälan är motiverad. Om kunden inte uppfyller dessa skyldigheter eller gör ändringar i de varor som redan klagats över utan vårt samtycke, förlorar han eventuella anspråk på väsentliga defekter.

 

(41) I händelse av en motiverad anmälan om defekter i rätt tid ska vi, efter eget gottfinnande, reparera de avvisade varorna eller leverera en felfri ersättning.

 

(42) Om vi inte uppfyller dessa skyldigheter eller inte uppfyller dem inom rimlig tid i enlighet med avtalet, kan kunden skriftligen fastställa en slutlig tidsfrist inom vilken vi måste uppfylla våra skyldigheter. Efter att denna period inte har löpt ut kan kunden kräva ett prisavdrag, dra sig ur avtalet eller få den nödvändiga korrigeringen utförd själv eller av en tredje part på vår bekostnad och risk. En ersättning för kostnader är utesluten om kostnaderna ökar på grund av att varorna har tagits till en annan plats efter vår leverans, såvida detta inte motsvarar den avsedda användningen av varorna.

 

(43) Lagstadgade regresskrav från kunden mot oss föreligger endast i den mån kunden inte har ingått några avtal med sin kund som går utöver de lagstadgade kraven på defekter. 37 § sista meningen ska också i tillämpliga delar gälla regressrättens räckvidd.

 

 

Övriga fordringar, ansvar

 

(44) Om inte annat anges nedan är andra och ytterligare anspråk från kunden mot oss uteslutna. Detta gäller särskilt skadeståndsanspråk på grund av åsidosättande av skyldigheter som följer av avtalsförpliktelsen och av skadeståndsgrundande händelser. Vi ansvarar därför inte för skador som inte har uppstått på själva de levererade varorna. Framför allt är vi inte ansvariga för förlust av vinst eller andra ekonomiska förluster för kunden.

 

(45) Ovanstående ansvarsbegränsningar ska inte gälla i händelse av uppsåt, grov vårdslöshet från våra juridiska ombuds eller verkställande anställdas sida eller skyldigt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. I händelse av skyldigt brott mot väsentliga avtalsförpliktelser är vi endast ansvariga - utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet från våra juridiska ombud eller verkställande anställda - för den rimligen förutsebara skada som är typisk för kontraktet.

 

(46) Vidare gäller inte ansvarsbegränsningen i fall där ansvar enligt produktansvarslagen tas för personskada eller egendomsskada på privat använda föremål i händelse av defekter i de levererade varorna. Det gäller inte heller i händelse av skada på liv, lem eller hälsa och i avsaknad av berättigade egenskaper, om och i den utsträckning som syftet med försäkran var just att skydda kunden mot skador som inte uppstod på de levererade varorna själva.

 

(47) Vi tar inget ansvar för muntliga, i synnerhet telefon-, informations- eller beräkningsresultat från online-designprogramvaran, eftersom denna information alltid är icke-bindande och juridiskt ineffektiv. Vi tar något som helst ansvar för planering, konsultation, bearbetning och annan information endast och uteslutande om vi har kommunicerat våra skriftliga förslag till kunden på kundens skriftliga begäran på ett bindande sätt och i förhållande till ett specifikt projekt som vi känner till. Ändå är kunden skyldig att undersöka våra förslag själv eller genom lämpliga experter, inklusive våra varor, för lämplighet för det specifika syfte som han avser.

 

(48) I den mån vårt ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även det personliga ansvaret för våra anställda, arbetstagare, anställda, juridiska ombud och ställföreträdande ombud.

 

(49) De lagstadgade bestämmelserna om bevisbördan påverkas inte av detta.

 

 

Föreskrivning

 

(50) Alla fordringar som härrör från leverans och fullgörande ska preskriberas 12 månader efter fakturadatumet.

 

 

Force majeure

 

(51) Force majeure, arbetskonflikter, upplopp, officiella åtgärder, underlåtenhet att leverera till våra leverantörer och andra oförutsebara, oundvikliga och allvarliga händelser befriar oss från våra prestationsskyldigheter under störningens varaktighet och i den utsträckning som den är verkningsfull. Detta gäller även om dessa händelser inträffar vid en tidpunkt då vi är i fallissemang, såvida vi inte orsakade förseningen avsiktligt eller genom grov vårdslöshet. Vi är skyldiga att tillhandahålla nödvändig information utan dröjsmål inom ramen för vad som är rimligt och att anpassa de ömsesidiga skyldigheterna till de förändrade omständigheterna i god tro.

 

Industriell äganderätt/immateriella rättigheter

 

(52) SPAX International GmbH & Co KG (nedan kallat "SPAX") är ett företag inom ALTENLOH, BRINCK & CO Group. "SPAX" eller ALTENLOH, BRINCK & CO Group har industriella äganderätter samt rättigheter att använda och använda upphovsrätt i Tyskland och utomlands (nedan kallade "industriella äganderätter"), som avser fästelement, särskilt skruvar, borrkronor och verktygstillbehör (nedan kallade "avtalsobjekt"). En översikt över de industriella äganderätterna kan ses på begäran under normal arbetstid med "SPAX".

 

(53) "SPAX" ger den kund som är skriftligen registrerad en fri, alltid fritt återkallelig, enkel icke-exklusiv rätt, begränsad till respektive specificerat projekt, att använda industriella äganderätter i Tyskland uteslutande i presentation och reklam för kommersiell återförsäljning av avtalsföremål, särskilt i sina egna kataloger eller på sin egen webbplats.

 

(54) Det är förbjudet att bevilja underlicenser till tredje man och att överlåta nyttjanderätter som beviljats tredje man. I synnerhet är den registrerade kunden förbjuden att vidarebefordra bildfiler och andra filer som tillhandahålls av "SPAX" till tredje part. Om den registrerade kunden avser att få reklammaterial skapat av en tredje part måste den tredje parten registrera sig separat skriftligen hos "SPAX". Omfattningen och förekomsten av den nyttjanderätt som undantagsvis beviljas tredje man för den registrerade kundens reklamändamål beror på omfattningen och förekomsten av den registrerade kundens nyttjanderätt. Den registrerade kunden är ansvarig gentemot "SPAX" för att säkerställa att den tredje parten utövar de användningsrättigheter som beviljats honom uteslutande i den utsträckning som beviljats.

 

(55) Den registrerade kunden försäkrar sig om att använda industriella äganderätter uteslutande i de presentationsmetoder som anges i "SPAX". Han kommer alltid att påpeka att detta är industriella äganderätter, särskilt varumärken och upphovsrätt, till "SPAX". Anmälan får göras uteslutande på det sätt som anges och används av "SPAX" självt. I synnerhet ska avtalsföremål erbjudas, annonseras och distribueras uteslutande i kommersiellt tillgängliga förpackningar och inte individuellt. Illustrationer måste åtföljas av en hänvisning till källan. De får inte förses med din egen logotyp, vattenstämpel, bokstäver eller på något annat sätt som inte uppfyller "SPAX" -kraven. I synnerhet måste kunden avstå från allt i sin reklam som kan få tredje part att felaktigt anta att kunden tillhör ABC- eller "SPAX" -koncernen. Om kunden är osäker på användningsmetoden kommer han att fråga "SPAX" självmant.

 

(56) Den registrerade kunden kommer endast att göra reklam för originalprodukter från "SPAX" med industriell äganderätt. Han ska bevisa för "SPAX" utan att omedelbart bli ombedd att göra det genom att lämna in lämpliga dokument att de avtalsobjekt som annonseras och distribueras av honom är original "SPAX" -varor. Bevis på att avtalsobjekt köps från en grossist licensierad av "SPAX" är tillräckligt för detta ändamål.

 

(57) Kunden ska omedelbart informera "SPAX" om han får kännedom om registrering eller användning av industriell äganderätt av tredje part eller om tredje part använder bilder som kan förväxlas med industriell äganderätt. I händelse av intrång i industriell äganderätt av tredje part kommer "SPAX" fritt att besluta att vidta nödvändiga åtgärder för att genomdriva sina industriella äganderätter. Kunden har inte rätt att väcka talan om intrång i eget namn. Om förekomsten av industriell äganderätt ifrågasätts av tredje part genom annulleringsåtgärder eller begäran om annullering, är det "SPAX" fria beslut att försvara sig mot dem om det behövs.

 

(58) "SPAX" garanterar att industriella äganderätter registreras i det relevanta registret över immateriella rättigheter, särskilt varumärkesregistret, vid tidpunkten för avtalets ingående och att "SPAX" är innehavare av nyttjande- och användningsrättigheterna till upphovsrätten till bilderna. "SPAX" är alltid fritt att bestämma om industriell äganderätt upprätthålls under kontraktets löptid eller inte.

 

(59) "SPAX" garanterar inte att registrering och/eller användning av industriella äganderätter eller upphovsrätt inte kommer att kränka tredje parts rättigheter. Vid tidpunkten för avtalets ingående känner "SPAX" inte till några rättigheter för tredje part som strider mot registrering och/eller användning av industriella äganderätter och upphovsrätt. Kunden ska ersätta "SPAX" för alla anspråk från tredje part som – oavsett rättslig grund – förs till kunden i samband med avtalsobjekt och industriell äganderätt, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet ges.

 

(60) Kunden garanterar att alla internetplattformar som drivs av honom, via vilka han annonserar, erbjuder och säljer avtalsobjekt, alltid följer alla tillämpliga rättsliga bestämmelser i det land där han har sin hemvist och, om detta avviker, den stat från vilken han gör beställningen hos "SPAX". I vilket fall som helst ska skadeståndet mot "SPAX" som beskrivs i föregående avsnitt 59 också gälla här på samma sätt och i samma utsträckning. Kunden får varken själv angripa den industriella äganderätten eller stödja attacker från tredje part. Denna bestämmelse gäller inte i länder där den bryter mot tillämplig lag.

 

Plats för prestation, jurisdiktionsort och tillämplig lag

 

(61) Om inget annat anges i orderbekräftelsen är vårt säte platsen för utförandet.

 

(62) För alla rättsliga tvister, inklusive skriftliga förfaranden, är svarandens säte behörig.

 

(63) Förbundsrepubliken Tysklands lag ska endast tillämpas på avtalsförhållandet. Tillämpningen av Förenta nationernas konvention av den 11 april 1980 om avtal om försäljning av varor (CISG – "Wienkonventionen") är utesluten.

 

Klausul om avskiljbarhet

 

(64) De avtal som ingås i detta avtal förstås av båda parter. Om en disposition strider mot gällande lag är man överens om att klausulen ska ersättas av en som kommer närmast avsikten och uppfyller lagkraven.

 

 

Från och med januari 2022
Vi finns här för dig!

Har du frågor som bara kan besvaras personligen?
 

+49 2333 799-0
 

Eller använd vår kontaktsida