Allmänna köpvillkor

 

Innehåll:

A. Allmänna köpvillkor

B. Särskilda villkor för kontrakt för byggentreprenader och tjänster, kontrakt för byggentreprenader och tjänster

 

A. Allmänna köpvillkor

 

1. Tillämpningsområde

 

(1) Köpvillkor är föremål för alla avtal mellan företag i ALTENLOH, Brinck & Co.-koncernen (nedan kallad ABC), särskilt
ALTENLOH, BRINCK & Co GmbH & Co KG, Ennepetal
SPAX International GmbH & Co KG, Ennepetal
ABC Umformtechnik GmbH & Co KG, Gevelsberg
SABEU Kunststoffwerk Northeim GmbH, Northeim, Radeberg med andra företag i samband med köp av varor och tjänster (se även B, Särskilda villkor).

 

(2) Införandet av allmänna villkor för avtalspartnern (nedan kallad entreprenören), särskilt försäljnings- och leveransvillkor, i avtalsförhållandet motsägs. De blir inte en del av kontraktet. Även ovillkorligt godkännande av varor eller tjänster av ABC utan uttrycklig motsägelse med avseende på försäljnings- och leveransvillkor i orderbekräftelser eller annan korrespondens ska inte leda till att dessa villkor inkluderas i avtalsförhållandet.

 

(3) ABC:s köpvillkor ska gälla för hela affärsrelationen med entreprenören och ska vara oberoende av den tidpunkt då enskilda kontrakt upprättas. De ska också tillämpas på framtida avtal.

 

(4) Trots vad som sägs i punkterna 2 och 3 ovan accepterar vi ett enkelt och utökat äganderättsförbehåll i entreprenörens allmänna villkor, förutsatt att dessa äganderättsförbehåll annars faktiskt har inkluderats i affärsrelationen.

 

2. Ingående av avtal

 

(1) Ingåendet av ett avtal med ABC kräver alltid en skriftlig order. Den skriftliga formen följs också vid överföring genom elektronisk dataöverföring. Muntliga tilläggsavtal ska endast träda i kraft om de bekräftas skriftligen av ABC. Detta gäller även senare ändringar och tillägg till avtal.

 

(2) Om entreprenören accepterar beställningen med avvikelser i innehållet, måste dessa avvikelser tydligt markeras eller på annat sätt identifieras på lämpligt sätt. I dessa fall ingås avtalet endast om ABC uttryckligen samtycker till eller inte invänder mot den slutliga behandlingen av beställningen. I alla andra avseenden skall förklaringen om godtagande anses vara ett nytt anbud.

 

3. Juridisk efterlevnad / anmälan av problem

 

(1) Entreprenören är skyldig att följa den senaste tekniken och att följa gällande lagar och förordningar samt myndigheternas krav.

 

(2) Om relevanta lagar, förordningar eller den senaste tekniken ändras mellan ingåendet av kontraktet och utförandet och detta påverkar avtalsprestationen, ska entreprenören omedelbart skriftligen informera ABC om ändringen och tillhörande schemaläggnings- och kostnadskonsekvenser. ABC kommer att besluta om ändringarna inom rimlig tid. I händelse av frisläppande kommer parterna att göra en uppgörelse i godo baserat på beställningen och justera kontraktet skriftligen. Om ABC inte accepterar ändringen har båda parter rätt att säga upp avtalet.

 

4. Leveransvillkor

 

(1) Om inte annat överenskommits ska leveranser ske DDP (Incoterms 2010) till den plats som ABC anger, inklusive förpackning.

 

(2) Varje leverans måste åtföljas av en följese. Följesedeln måste förses med beställnings-, artikel- och leverantörsnummer.

 

(3) Innan varorna avsänds måste ABC skriftligen informeras om värde, vikt och avsändningsdatum.

 

(4) I den mån uppdragstagaren måste tillhandahålla materialprover, testprotokoll, kvalitetsdokument eller andra dokument, förutsätter leveransens och tjänstens fullständighet också att dessa dokument överlämnas.

 

(5) ABC är inte skyldigt att acceptera partiella eller överskjutande leveranser som inte har avtalats. Detsamma gäller om varorna levereras före det överenskomna datumet. Vid behov har ABC rätt att returnera varorna eller lagra dem hos tredje part på entreprenörens bekostnad och risk.

 

(6) Om ABC ådrar sig kostnader till följd av bristfällig leverans av kontraktsföremålet, särskilt transport-, rese-, arbets-, materialkostnader eller kostnader för en inkommande inspektion som överstiger den vanliga omfattningen, ska entreprenören bära dessa kostnader.

 

5. Prestanda tid

 

(1) Leveransdatum är bindande. Det rättsligt bindande beviljandet av anståndsperioder förutsätter att kravet på skriftlig blankett uppfylls.

 

(2) Uppdragstagaren är skyldig att omedelbart skriftligen informera ABC om omständigheter inträffar eller framkommer av vilka det följer att den överenskomna tidsfristen inte kan hållas. Skyldigheten att iaktta de ursprungligen överenskomna tidsfristerna påverkas inte.

 

(3) Uppdragstagaren får endast åberopa avsaknaden av nödvändiga handlingar som ska tillhandahållas av ABC om denne inte har mottagit dessa handlingar inom rimlig tid trots en tidig skriftlig begäran.

 

(4) Fall av force majeure såsom brist på råvaror eller energi, strejker, lockouter, konfiskeringar, ingripanden från myndigheter, krig, upplopp, fabriksavstängningar etc. befriar ABC från acceptans- och betalningsskyldigheter under hela detta.

 

6. Standard

 

(1) Entreprenören är i dröjsmål om leverans- eller prestationsfrister överskrids och i övrigt efter en påminnelse. De rättsliga följderna bestäms av lagbestämmelserna och följande bestämmelse.

 

(2) Om inte annat överenskommits i ett enskilt kontrakt, ska entreprenören vara skyldig en avtalsenlig straffavgift på 0,5% av nettoordervärdet för varje kalendervecka eller del därav av tidsfristen som överskrids, men inte mer än 5% av nettoordervärdet. Det avtalsenliga vitet kan också göras gällande efter mottagandet av tjänsten fram till slutbetalningen, utan att det behövs en avtalsenlig vitesreservation vid leverans. Det avtalsenliga vitet ska avräknas mot eventuella skadeståndsanspråk. Dessutom har entreprenören rätt att bevisa att den faktiska skadan var mindre än avtalsvitet.

 

7. Överföring av risk

 

1. Risken ska övergå till den automatiska ljusstyrkeregleringen vid leveransen. 

 

(2) Detta gäller även om avvikande leveransavtal har ingåtts, t.ex. leverans EXW (Incoterms 2010).

 

8. Meddelande om fel

 

(1) ABC kommer att inspektera inkommande varor för defekter i den normala affärsverksamheten. I princip anses en visuell inspektion och ungefärlig kvantitets- eller viktkontroll vara tillräcklig. När det gäller större mängder ska testet under alla omständigheter begränsas till slumpmässigt urval.

 

(2) Om fel upptäcks av ABC efter leverans, ska meddelandet om defekter anses vara i rätt tid inom 14 dagar efter upptäckten av en defekt.

 

9. Garantier och produktansvar

 

(1) Uppdragstagaren garanterar att de avtalsenliga skyldigheterna uppfylls med avseende på kvaliteten på de produkter som ska levereras och, i andra avseenden, produkternas lämplighet för den användning som anges i kontraktet. ABC ska, så långt det är möjligt och rimligt, ge Entreprenören möjlighet att avhjälpa felet genom rättelse eller utbyte efter ABC:s gottfinnande. Vid hävning ska returleveransen ske från ABC-anläggning från fabrik. Risken för oavsiktlig förlust eller skada ska övergå till entreprenören vid mottagandet av ångerförklaringen.

 

(2) De lagstadgade preskriptionsbestämmelserna ska gälla för garantianspråk med förbehållet att preskriptionstiderna ska förlängas med 6 månader.

 

(3) I händelse av produktansvar enligt produktansvarslagen eller motsvarande lagstadgade bestämmelser ska entreprenören på första begäran ersätta ABC mot alla anspråk från tredje part som görs mot ABC som tillverkare, i den mån dessa anspråk har orsakats av entreprenören. I sådana fall är uppdragstagaren också skyldig att med tillbörlig aktsamhet vidta rättsliga åtgärder i samordning med ABC. Entreprenören ska stå för alla kostnader och utgifter som kan uppstå i samband med det rättsliga försvaret hos ABC. I alla andra avseenden ska de lagstadgade bestämmelserna tillämpas.

 

10. Avfallshantering

 

I den mån avfall genereras inom ramen för uppdragstagarens fullgörande av kontraktet ska uppdragstagaren återvinna eller bortskaffa avfallet på egen bekostnad i enlighet med bestämmelserna i avfallslagstiftningen, om inte annat skriftligen överenskommits. Ägande, risk och ansvar enligt avfallslagstiftningen ska övergå till entreprenören vid tidpunkten för avfallsgenereringen.

 

11. Priser/fakturering

 

(1) De priser som anges i beställningen är bindande och inkluderar förpacknings-, frakt- och tullkostnader.

 

(2) De fakturor som ska utfärdas i två exemplar måste uppfylla de rättsliga kraven och måste skickas till den faktureringsadress som anges i beställningen separat efter att beställningarna har uppfyllts. Ordernummer måste anges. Alla bokföringsdokument måste bifogas.

 

(3) Elektroniska fakturor måste uppfylla de rättsliga kraven för rätt till avdrag för ingående skatt (digital signatur).

 

(4) Felaktiga eller okontrollerbara fakturor utlöser inte betalningsfrister.

 

(5) Fakturor för deltjänster är otillåtna, om inte annat överenskommits. Fakturor för deltjänster ska alltid uttryckligen markeras som sådana.

 

(6) Originalfakturor får inte bifogas leveransen av varor.

 

12. Betalningsvillkor

 

(1) Betalningar förfaller först efter mottagande av varor och faktura samt förekomsten av det överenskomna leveransdatumet.

 

(2) Om inte annat överenskommits ska betalningar göras inom 10 dagar efter leverans och mottagande av faktura, minus 3% rabatt eller inom 30 dagar netto.

 

(3) Rabattavdrag är också tillåtet om ABC kompenserar eller håller inne betalningar till ett rimligt belopp på grund av defekter; Betalningsperioden börjar efter fullständig eliminering av defekterna.

 

(4) Betalningar innebär inte att tjänsten erkänns som i enlighet med avtalet.

 

(5) ABC ska endast vara i fallissemang om ingen betalning görs som svar på en påminnelse från entreprenören som har utfärdats efter förfallodagen.

 

(6) Om förskottsbetalningar har avtalats enligt avtal ska dessa förskottsbetalningar inte betalas förrän ABC har mottagit en direkt verkställbar, öppen, ovillkorlig och första begäran om förskottsbetalning från en bank eller offentligrättslig sparbank som står under tillsyn av Federal Office of Financial Services för förskottsbeloppet.

 

13. Kvittning/Överlåtelse

 

(1) ABC har rätt att kvitta alla fordringar som ett företag i ABC-koncernen har mot entreprenören mot fordringar från de enskilda beställningarna.

 

(2) I den mån ABC har rätt till fordringar mot andra företag som tillhör samma koncern som uppdragstagaren, har ABC rätt att hålla inne betalningarna tills fordringarna mot detta företag har reglerats.

 

(3) Överlåtelser och andra överföringar av entreprenörens rättigheter och skyldigheter utanför tillämpningsområdet för § 354 a HGB är undantagna.

 

14. Nyttjanderätter och äganderätt

 

(1) ABC får använda föremålet för avtalet, inklusive det underliggande patentet och andra äganderätter, i sin koncernavdelning utan begränsningar och på obestämd tid. Denna nyttjanderätt berättigar också till ändringar av kontraktsföremålet och inkluderar även illustrationer, ritningar, beräkningar, analysmetoder, recept och andra arbeten som produceras eller utvecklas av entreprenören under avtalets ingående och genomförande. I syfte att kopiera reservdelar och reservdelar samt för ändringar får ABC överföra dokument till tredje part.

 

(2) Uppdragstagaren garanterar att tredje parts rättigheter, särskilt dess underleverantörer, inte strider mot beviljandet av nyttjanderätten och ska ersätta ABC för alla anspråk i detta avseende.

 

(3) Preskriptionstiden för frihet från motstridiga äganderätter är 10 år, beräknad från avtalets ingående.

 

15. Äganderätt/tillhandahållande/verktyg

 

(1) Om ABC tillhandahåller delar till entreprenören, behåller ABC äganderätten till detta. Entreprenörens bearbetning eller omvandling ska utföras för ABC. Om dessa delar bearbetas med andra artiklar som inte tillhör ABC, ska ABC förvärva samäganderätt till den nya artikeln i förhållandet mellan varans värde (inköpspris plus moms) och de andra bearbetade artiklarna vid bearbetningstillfället.

 

(2) Om de delar som tillhandahålls av ABC är oskiljaktigt blandade med andra artiklar som inte tillhör ABC, ska ABC förvärva samägande av den nya artikeln i förhållandet mellan delarnas värde (inköpspris plus moms) och de andra blandade artiklarna vid tidpunkten för blandningen. Om blandningen sker på ett sådant sätt att entreprenörens föremål ska betraktas som huvudartikeln, ska det anses överenskommet att entreprenören ska överföra proportionellt samägande till ABC; Entreprenören ska hålla det enda ägandet eller samägandet i säkert förvar för ABC.

 

(3) I den mån entreprenören enligt avtal är skyldig att tillverka verktyg / maskiner, ska dessa bli ABC: s egendom efter slutförande och betalning av produktionskostnaderna. Om verktygen/maskinerna för tillverkning av delar finns kvar hos Entreprenören ska överlämnandet av verktyget/maskinen ersättas av att Entreprenören äger verktygen/maskinerna för ABC och ABC förvärvar indirekt besittning. ABC och AN är redan överens om detta. Verktygen / maskinerna tillhandahålls entreprenören av ABC endast för produktionsändamål. ABC har rätt att när som helst kräva att verktygen/maskinerna återlämnas från entreprenören. Dessutom skall de bestämmelser som avses i punkt 4 tillämpas.

 

(4) ABC behåller äganderätten till de verktyg/maskiner som ställs till entreprenörens förfogande. Entreprenören är skyldig att använda verktygen / maskinerna uteslutande för produktion av de varor som beställts av ABC. Entreprenören är också skyldig att försäkra de verktyg/maskiner som tillhör ABC till återanskaffningsvärde på egen bekostnad mot brand-, vatten- och stöldskador. Samtidigt överlåter entreprenören härmed alla krav på ersättning som härrör från detta avtal till ABC; ABC accepterar uppdraget. Entreprenören är skyldig att i god tid utföra alla nödvändiga underhålls- och inspektionsarbeten på ABC:s verktyg/maskiner samt alla service- och reparationsarbeten på egen bekostnad. Han måste omedelbart meddela ABC om eventuella funktionsfel; Om han gör det på ett klandervärt sätt skall skadeståndsanspråken inte påverkas.

 

(5) Alla handlingar som överlämnas av ABC förblir ABC:s egendom. De får inte göras tillgängliga för tredje part och måste returneras till ABC i sin helhet, utan föregående beställning efter genomförandet av kontraktet. Särskilda experter och underleverantörer som anlitas av uppdragstagaren ska inte anses vara tredje man om de har åtagit sig att upprätthålla sekretess gentemot uppdragstagaren på samma sätt. Entreprenören är ansvarig för alla skador som ABC ådrar sig till följd av brott mot denna skyldighet.

 

16. Sekretess och dataskydd

 

(1) Entreprenören är skyldig att behandla all teknisk och kommersiell information från och om ABC, som han får under genomförandet av kontraktet, utan begränsning av konfidentialitet. Detta gäller inte information som redan var känd för entreprenören vid mottagandet eller som i allmänhet är fritt tillgänglig.

 

(2) Entreprenören är skyldig att följa de lagstadgade bestämmelserna om dataskydd, inklusive anställdas skriftliga skyldighet i enlighet med § 5 BDSG. Han måste också ålägga dessa skyldigheter för alla personer som han har anförtrott genomförandet av kontraktet.

 

17. Publicering/Reklam

 

En utvärdering eller avslöjande av de befintliga affärsförbindelserna med ABC i publikationer eller för reklamändamål är endast tillåten med uttryckligt förhandsgodkännande från ABC.

 

18. Övrigt

 

(1) Platsen för utförande av entreprenörens tjänster är ABC: s säte, såvida inte en annan leveransplats anges.

 

(2) Avtalsförhållandet ska regleras av tysk lag med undantag för FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor.

 

(3) I den mån entreprenören är en näringsidkare i den mening som avses i den tyska handelslagen, en offentligrättslig juridisk person eller en särskild offentligrättslig fond, ska ABC: s angivna säte vara den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår till följd av avtalsförhållandet. ABC ska dock också ha rätt att stämma på entreprenörens jurisdiktionsort.

 

(4) Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är eller blir ogiltiga eller ogenomförbara, ska de återstående bestämmelserna förbli giltiga. De avtalsslutande parterna är skyldiga att ersätta den ogiltiga / ogenomförbara bestämmelsen från början av ogiltigheten / ogenomförbarheten med en bestämmelse som är så lik som möjligt i ekonomiska termer.

 

B. Särskilda villkor för kontrakt för byggentreprenader och tjänster, kontrakt för byggentreprenader och tjänster

 

1. Omfattning / avvikelser

 

(1) Dessa särskilda villkor gäller utöver de allmänna köpvillkoren för företagen i ABC-koncernen i händelse av att det finns ett avtal om arbete och tjänster.

 

(2) Mottagandet av de varor som beskrivs i de allmänna villkoren ska ersättas av godtagandet av varorna när det gäller ett kontrakt för arbete och tjänster och av tillhandahållande av tjänster när det gäller ett tjänstekontrakt.

 

2. Förändring av prestanda

 

(1) Entreprenören ABC ska omedelbart skriftligen meddela ABC om alla ändringar/utvidgningar av kontraktets tillämpningsområde, vars nödvändighet blir uppenbar först vid fullgörandet av kontraktet. Ändringarna/tilläggen ska endast få laga kraft med skriftligt medgivande från ABC.

 

(2) Entreprenören ska kontrollera alla ändringsbegäranden från ABC inom 10 arbetsdagar för eventuella konsekvenser och informera ABC om resultatet skriftligen. I synnerhet måste effekter på kostnader samt schema och schema visas. Om ABC beslutar att genomföra ändringarna ska avtalsparterna skriftligen anpassa avtalet i enlighet med detta.

 

3. Användning av underleverantörer

 

(1) Underleverantörers och leverantörers deltagande kräver skriftligt förhandsgodkännande från ABC.

 

(2) Underleverantörsvaror ska vara föremål för strikt kvalitetskontroll av entreprenören. Hänvisningen till den utgående varuinspektionen hos leverantören är inte tillåtlig.

 

(3) Om entreprenören använder underleverantörer utan föregående skriftligt medgivande har ABC rätt att dra sig ur kontraktet och/eller kräva skadestånd.

 

4. Påminnelse

 

Entreprenören är skyldig att omedelbart skriftligen informera ABC om eventuella problem med den avsedda typen av utförande eller om andra entreprenörers prestationer.

 

5. Byte av personal

 

(1) ABC har rätt att i god tid kräva att den personal som arbetar i ABC:s lokaler byts ut. Detta gäller särskilt om det finns rimliga tvivel om erfarenhet och / eller kvalifikation eller om arbetssäkerhets- / miljöskyddsbestämmelser inte följs. I detta fall åtar sig entreprenören att tillhandahålla en kvalificerad ersättning utan dröjsmål. De överenskomna datumen påverkas inte av detta.

 

(2) En ersättning av personalen av entreprenören kräver samtycke från ABC.

 

(3) Alla kostnader i samband med personalbyte ska bäras av entreprenören.

 

(4) Under en rimlig introduktionsperiod debiteras inga kostnader för den anställde.

 

6. Gå in i fabrikslokalerna

 

(1) Tillträde till fabrikslokalerna måste meddelas i god tid.

 

(2) Instruktionerna från ABC:s specialistpersonal måste följas.

 

7. Godkännande

 

(1) När det gäller ett kontrakt för arbete och tjänster eller ett kontrakt för arbete och material kommer ABC att acceptera varorna / tjänsterna inom en rimlig tidsperiod.

 

(2) Godkännande kan också vägras på grund av obetydliga defekter.

 

(3) I alla andra avseenden ska de lagstadgade bestämmelserna tillämpas.

 

(Status: mars 2017)
Vi finns här för dig!

Har du frågor som bara kan besvaras personligen?
 

+49 2333 799-0
 

Eller använd vår kontaktsida