Algemene voorwaarden

 

 

Draagwijdte

 

(1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op vennootschappen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als we ze niet afzonderlijk aanwijzen. Onze leveringen en diensten gebeuren uitsluitend op basis van de volgende voorwaarden. De algemene voorwaarden van de klant zijn alleen van kracht als we ze uitdrukkelijk schriftelijk erkennen voor de respectieve concrete sluiting van het contract. Indien de bestelling door de klant wordt bevestigd in afwijking van onze algemene voorwaarden, zijn alleen onze algemene voorwaarden van toepassing, zelfs als wij niet uitdrukkelijk bezwaar maken. Uiterlijk na ontvangst van onze leveringsdienst worden onze algemene voorwaarden geacht volledig door de klant te zijn aanvaard.

 

 

Algemene bepalingen

 

(2) Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bestellingen worden pas bindend met onze orderbevestiging, tenzij er een individuele contractuele regeling is.

 

 

(3) De informatie en illustraties in aanbiedingen, prijslijsten, brochures, catalogi, enz. zijn bij benadering de waarden die in de branche gebruikelijk zijn, tenzij ze uitdrukkelijk door ons als bindend zijn aangemerkt.

 

(4) Telefoon- en persoonlijke informatie zijn altijd niet-bindend en juridisch ongeldig tot onze uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging.

 

 

Langlopende en afroepcontracten, prijsaanpassing

 

(5) In geval van onvoorziene kostenstijgingen behouden wij ons het recht voor om prijzen aan te passen, zelfs voor bestaande bestellingen.

 

 

 

Vertrouwelijkheid

 

(6) Elke partij gebruikt alle documenten (met inbegrip van monsters, modellen en gegevens) en kennis verkregen uit de zakelijke relatie uitsluitend voor de gezamenlijk nagestreefde doeleinden en houdt deze met dezelfde zorg geheim voor derden als de overeenkomstige eigen documenten en kennis indien de andere partij ze als vertrouwelijk aanmerkt of een duidelijk belang heeft bij hun geheimhouding. Deze verplichting begint bij de eerste ontvangst van de documenten of kennis en eindigt niet na het einde van de zakelijke relatie.

 

 

(7) De verplichting geldt niet voor documenten en kennis die algemeen bekend zijn of die bij ontvangst al bekend waren bij de klant, zonder dat de klant tot geheimhouding verplicht is of die vervolgens worden doorgegeven door een derde die gerechtigd is deze door te geven of die door de ontvangende klant zijn ontwikkeld zonder gebruik te maken van documenten of kennis van de andere klant die geheim moeten worden gehouden.

 

 

Tekeningen en beschrijvingen

 

(8) Indien de ene partij aan de andere partij tekeningen of technische documenten verstrekt met betrekking tot de te leveren goederen of de vervaardiging ervan, blijven deze eigendom van de indienende partij.

 

Betalingsvoorwaarden

 

(9) Tenzij anders overeengekomen, is onze respectieve factuur onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar zonder aftrek.

 

(10) Indien wij ontegenzeggelijk gedeeltelijk gebrekkige goederen hebben geleverd, is onze klant niettemin verplicht tot betaling van het defectvrije onderdeel.

 

(11) In alle andere opzichten kan de klant alleen verrekenen met wettelijk vastgestelde of onbetwiste tegenvorderingen.

 

(12) Bij overschrijding van de betalingstermijn hebben wij het recht om vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen tegen de rente die de Bank voor rekening-courant in rekening brengt, maar ten minste 8 procentpunten boven de respectieve basisrente van de Europese Centrale Bank. Wij behouden ons het recht voor om verdere schadevergoeding te eisen, in het bijzonder hebben wij het recht om EUR 20,00 plus wettelijke BTW in rekening te brengen als verwerkingskosten voor elke herinnering.

 

(13) In geval van wanbetaling kunnen wij, na schriftelijke kennisgeving aan de klant, de nakoming van onze verplichtingen opschorten tot ontvangst van de betalingen.

 

(14) Wissels worden niet aanvaard, cheques alleen bij overeenkomst en alleen wegens uitvoering. Een garantie voor het tijdig tonen van de cheque en voor het inbrengen van het chequeprotest is uitgesloten.

 

(15) Indien na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat onze vordering tot betaling in gevaar wordt gebracht door het onvermogen van de klant om te betalen, kunnen wij de uitvoering weigeren en de klant een redelijke termijn stellen waarbinnen hij gelijktijdig met de levering moet betalen of zekerheid moet stellen. In geval van weigering door de klant of het niet tijdig verstrijken van de termijn, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract en schadevergoeding te eisen.

 

Levering

 

(16) Tenzij anders overeengekomen, leveren wij "af fabriek" Bepalend voor de naleving van de leveringsdatum of leveringstermijn is de kennisgeving van gereedheid voor verzending of afhaling door ons.

 

 

(17) De leveringstermijn wordt op passende wijze verlengd indien aan de vereisten van afdeling 51 is voldaan. Daarnaast wordt het dienovereenkomstig uitgebreid in het geval van fabriekssluitingen als gevolg van bijvoorbeeld bedrijfsvakanties.

 

(18) Deelleveringen zijn in redelijke mate toegestaan. Ze worden apart gefactureerd.

 

(19) Binnen een tolerantie van 10 procent van de totale bestelhoeveelheid zijn productiegerelateerde overleveringen of korte leveringen toegestaan. Afhankelijk van uw scope verandert de totale prijs.

 

 

Verzending en risico-overdracht

 

(20) Goederen die gereed voor verzending zijn aangegeven, moeten onmiddellijk door de afnemer worden overgenomen. Anders hebben wij het recht om ze naar eigen goeddunken te verzenden of op te slaan voor rekening en risico van de klant.

 

(21) Bij gebreke van een bijzondere overeenkomst kiezen wij het vervoermiddel en de route van het vervoer.

 

(22) Het risico gaat over op de klant bij de overdracht aan de vervoerder of bij aanvang van de opslag, maar uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het magazijn, zelfs als we de levering hebben geaccepteerd en de vervoerder opdracht hebben gegeven. Wij sluiten alleen een transport- of opslagverzekering af voor het deel van de leveringsroute waarvoor wij verantwoordelijk zijn.

 

(23) Het lossen is steeds de verantwoordelijkheid van de klant en geschiedt op zijn risico en kosten.

 

Vertraging in de levering

 

(24) Overeengekomen leveringstermijnen worden dienovereenkomstig verlengd als gevolg van fabriekssluitingen als gevolg van feestdagen of bedrijfsvakanties.

 

(25) Indien de levering wordt vertraagd als gevolg van een omstandigheid vermeld in artikel 24 of als gevolg van een handelen of nalaten van de klant, wordt een verlenging van de leveringstermijn toegestaan die past bij de omstandigheden.

 

(26) De klant heeft alleen het recht om zich terug te trekken uit het contract als wij verantwoordelijk zijn voor de niet-naleving van de leveringsdatum en hij ons een redelijke respijtperiode zonder succes heeft gesteld.

 

 

Eigendom

 

(27) Wij behouden ons de eigendom voor van alle geleverde goederen tot de definitieve uitvoering van alle vorderingen die voortvloeien uit de zakelijke relatie met de klant. Zelfs als betalingen worden gedaan voor speciaal aangewezen claims, zullen onze eigendommen ook in dit opzicht niet verloren gaan.

 

(28) De klant heeft het recht deze goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening te verkopen zolang hij zijn verplichtingen uit de zakelijke relatie met ons tijdig nakomt. Hij mag de voorbehouden goederen echter niet verpanden of als zekerheid stellen. Hij is verplicht om onze rechten veilig te stellen in het geval van gecrediteerde doorverkoop van de voorbehouden goederen.

 

(29) In geval van plichtsverzuim door de klant, in het bijzonder in geval van wanbetaling, hebben wij het recht om ons terug te trekken uit het contract en de goederen terug te nemen na het zonder succes verstrijken van een redelijke termijn die voor de klant is vastgesteld; de wettelijke bepalingen inzake de dispensabiliteit van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De klant is verplicht de goederen af te staan. Wij hebben het recht om ons terug te trekken uit het contract als een aanvraag wordt ingediend voor de opening van een insolventieprocedure tegen de activa van de klant.

 

(30) Elke behandeling of verwerking van de voorbehouden goederen zal altijd door de klant namens ons worden uitgevoerd. Indien de voorbehouden goederen worden verwerkt of onafscheidelijk vermengd met andere voorwerpen die niet aan ons toebehoren, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de andere verwerkte of gemengde objecten op het moment van verwerking of vermenging. Indien onze goederen worden gecombineerd met andere roerende zaken tot een eenvormig goed of onafscheidelijk vermengd en het andere object als hoofdobject moet worden beschouwd, zal de klant evenredige mede-eigendom aan ons overdragen, voor zover het hoofdobject hem toebehoort. De klant zal het eigendom of de mede-eigendom voor ons kosteloos in veilige bewaring houden. Voor het overige geldt voor het artikel dat het resultaat is van verwerking of vermenging of vermenging, hetzelfde als voor de voorbehouden goederen.

 

(31) De klant draagt hierbij alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit de verkoop van goederen waarop wij eigendomsrechten hebben, aan ons over als zekerheid. Hierbij aanvaarden wij de opdracht.

 

(32) De klant moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele handhavingsmaatregelen door derden tegen de voorbehouden goederen, de aan ons overgedragen vorderingen of andere zekerheden, waarbij hij de documenten overhandigt die nodig zijn voor een interventie. Dit geldt ook voor beperkingen van welke aard dan ook.

 

(33) Indien de waarde van de bestaande effecten in totaal meer dan 20 procent hoger is dan de gedekte vorderingen, zijn wij verplicht om op verzoek van de klant effecten van onze keuze vrij te geven.

 

(34) Alleen retourzendingen die vooraf door ons zijn geaccepteerd met een minimale korting van 20 procent op de aankoopprijs worden toegekend.

 

 

Melding van defecten/materiaalfouten

 

(35) De kwaliteit van de goederen is uitsluitend gebaseerd op onze informatie in onze catalogi of in het aanbod of op de technische specificaties die in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk met de klant zijn overeengekomen. Indien wij moeten leveren volgens tekeningen, specificaties, monsters, etc. van onze klant, neemt de klant het risico van geschiktheid voor het beoogde doel op zich. Bepalend voor de contractuele staat van de goederen is het tijdstip van risico-overdracht in overeenstemming met clausule 22.

 

(36) De klant of, in het geval van leveringen door derden, zijn klanten moeten onze goederen onmiddellijk na aankomst inspecteren op hun juistheid en geschiktheid, zelfs in het geval van levering volgens monsters, en onmiddellijk schriftelijk en specifiek klagen over een slechte, onjuiste of buitensporige / korte levering - niet-duidelijke gebreken onmiddellijk nadat hij zich ervan bewust is geworden. In geval van slechte of onjuiste levering moeten behandeling en verwerking en wederverkoop onmiddellijk worden afgekeurd. Uiterlijk na verloop van twee weken, in het geval van duidelijke gebreken vanaf de ontvangst van de goederen, in het geval van niet-duidelijke gebreken uit hun kennis, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, op voorwaarde dat de schriftelijke en concrete kennisgeving van gebreken tegen die tijd niet door ons is ontvangen.

 

(37) Indien een formele aanvaarding van de goederen of een eerste monsterkeuring is overeengekomen, is de klacht over gebreken die de klant met zorgvuldige aanvaarding of eerste monsterkeuring had kunnen ontdekken, uitgesloten.

 

(38) Wij zijn niet aansprakelijk voor materiële gebreken veroorzaakt door ongeschikt of onjuist transport, onjuiste opslag, gebruik, gebrekkige montage of inbedrijfstelling door de klant of derden, normale slijtage, onjuiste of nalatige behandeling, noch voor de gevolgen van onjuiste wijzigingen of reparatiewerkzaamheden die door de klant of derden zonder onze toestemming zijn uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor gebreken die slechts onbeduidend de waarde of geschiktheid van de goederen verminderen.

 

(39) Vorderingen wegens materiële gebreken verjaren 12 maanden na levering. Dit geldt niet als de wet langere termijnen voorschrijft, met name voor gebreken in een gebouw en in een product dat voor een gebouw is gebruikt in overeenstemming met het gebruikelijke gebruik en de gebreken ervan heeft veroorzaakt.

 

(40) Wij zullen in de gelegenheid worden gesteld om het gewraakte gebrek vast te stellen. Afgekeurde goederen moeten op verzoek onmiddellijk aan ons worden geretourneerd; wij nemen de transportkosten voor onze rekening indien de melding van gebreken gerechtvaardigd is. Als de klant deze verplichtingen niet nakomt of wijzigingen aanbrengt in de goederen waarover al wordt geklaagd zonder onze toestemming, verliest hij alle claims voor materiële gebreken.

 

(41) In het geval van een gerechtvaardigde, tijdige melding van gebreken, zullen wij, naar eigen goeddunken, de afgekeurde goederen repareren of een foutloze vervanging leveren.

 

(42) Indien wij deze verplichtingen niet of niet binnen een redelijke termijn in overeenstemming met het contract nakomen, kan de klant ons schriftelijk een uiterste termijn stellen waarbinnen wij aan onze verplichtingen moeten voldoen. Na het niet succesvol verstrijken van deze termijn kan de klant een prijsvermindering eisen, zich terugtrekken uit het contract of de noodzakelijke rectificatie zelf of door een derde partij laten uitvoeren voor onze rekening en risico. Een vergoeding van kosten is uitgesloten indien de kosten stijgen doordat de goederen na onze levering naar een andere locatie zijn gebracht, tenzij dit overeenkomt met het beoogde gebruik van de goederen.

 

(43) Wettelijke regresvorderingen van de klant tegen ons bestaan slechts voor zover de klant met zijn klant geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke aanspraken op gebreken. Artikel 37, laatste volzin, is eveneens van overeenkomstige toepassing op de reikwijdte van het regresrecht.

 

 

Overige vorderingen, aansprakelijkheid

 

(44) Tenzij hieronder anders vermeld, zijn andere en verdere vorderingen van de klant tegen ons uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor vorderingen tot schadevergoeding wegens schending van verplichtingen die voortvloeien uit de contractuele verplichting en uit onrechtmatige daad. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die niet is ontstaan aan de geleverde goederen zelf. Bovenal zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving of andere financiële verliezen van de klant.

 

(45) De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet, grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende werknemers of verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen. In het geval van verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen, zijn wij alleen aansprakelijk - behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of uitvoerende werknemers - voor de redelijkerwijs te voorziene schade die kenmerkend is voor het contract.

 

(46) Bovendien is de beperking van de aansprakelijkheid niet van toepassing in gevallen waarin op grond van de wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijkheid aansprakelijk wordt gesteld voor persoonlijk letsel of materiële schade aan particulier gebruikte voorwerpen in geval van gebreken in de geleverde goederen. Het is ook niet van toepassing in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid en bij gebrek aan gegarandeerde kenmerken, indien en voor zover het doel van de verzekering juist was om de klant te beschermen tegen schade die niet aan de geleverde goederen zelf is ontstaan.

 

(47) Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mondelinge, met name telefonische, informatie- of berekeningsresultaten van de online ontwerpsoftware, aangezien deze informatie altijd niet bindend en juridisch niet effectief is. Wij aanvaarden elke aansprakelijkheid voor planning, raadpleging, verwerking en andere informatie alleen en uitsluitend als we onze schriftelijke voorstellen op schriftelijk verzoek van de klant op bindende wijze en met betrekking tot een specifiek project dat ons bekend is, aan de klant hebben meegedeeld. Niettemin is de klant verplicht om onze voorstellen zelf of door middel van geschikte deskundigen, waaronder onze goederen, te onderzoeken op geschiktheid voor het specifieke doel dat door hem is beoogd.

 

(48) Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, werknemers, werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

 

(49) De wettelijke bepalingen inzake de bewijslast blijven hierdoor onverlet.

 

Recept

 

(50) Alle vorderingen die voortvloeien uit levering en uitvoering verjaren 12 maanden na factuurdatum.

 

Overmacht

 

(51) Overmacht, arbeidsconflicten, rellen, officiële maatregelen, het niet leveren aan onze leveranciers en andere onvoorzienbare, onvermijdelijke en ernstige gebeurtenissen ontslaan ons van onze prestatieverplichtingen voor de duur van de storing en in de mate van het effect ervan. Dit geldt ook als deze gebeurtenissen zich voordoen op een moment dat we in gebreke zijn, tenzij we de vertraging opzettelijk of door grove nalatigheid hebben veroorzaakt. Wij zijn verplicht om de nodige informatie onverwijld te verstrekken binnen het kader van wat redelijk is en om de wederzijdse verplichtingen te goeder trouw aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden.

 

Industriële eigendomsrechten/intellectuele eigendom

 

(52) SPAX International GmbH & Co. KG (hierna "SPAX" genoemd) is een onderneming van de ALTENLOH, BRINCK &CO Group. "SPAX" of de ALTENLOH, BRINCK &CO Group heeft industriële eigendomsrechten, evenals gebruiks- en gebruiksrechten van auteursrechten in Duitsland en in het buitenland (hierna "industriële eigendomsrechten" genoemd), die betrekking hebben op bevestigingsmiddelen, in het bijzonder schroeven, bits en gereedschapsaccessoires (hierna "contractuele objecten" genoemd). Een overzicht van de industriële eigendomsrechten kan op aanvraag worden bekeken tijdens de normale kantooruren van "SPAX".

 

(53) "SPAX" verleent de schriftelijk geregistreerde afnemer een vrij, altijd vrij herroepbaar, eenvoudig niet-exclusief recht, beperkt tot het respectieve gespecificeerde project, om in Duitsland uitsluitend gebruik te maken van industriële-eigendomsrechten voor presentatie en reclame met het oog op de commerciële wederverkoop van contractuele objecten, met name in zijn eigen catalogi of op zijn eigen website.

 

(54) Het verlenen van sublicenties aan derden en de overdracht van de aan derden verleende gebruiksrechten is verboden. In het bijzonder is het de geregistreerde klant verboden om door "SPAX" verstrekte afbeeldingsbestanden en andere bestanden door te geven aan derden. Als de geregistreerde klant van plan is om reclamemateriaal door een derde partij te laten maken, moet de derde partij zich afzonderlijk schriftelijk registreren bij "SPAX". De omvang en het bestaan van het gebruiksrecht dat uitzonderlijk aan de derde partij wordt verleend voor reclamedoeleinden van de geregistreerde klant, zijn afhankelijk van de omvang en het bestaan van het gebruiksrecht van de geregistreerde klant. De geregistreerde klant is jegens "SPAX" aansprakelijk om ervoor te zorgen dat de derde partij de hem verleende gebruiksrechten uitsluitend uitoefent voor zover verleend.

 

(55) De geregistreerde afnemer verzekert zich uitsluitend van industriële-eigendomsrechten te gebruiken in de door "SPAX" gespecificeerde presentatiemethoden. Hij zal er altijd op wijzen dat dit industriële eigendomsrechten zijn, in het bijzonder handelsmerken en auteursrechten, van "SPAX". De kennisgeving moet uitsluitend worden gedaan op de wijze die door "SPAX" zelf is aangegeven en gebruikt. In het bijzonder worden contractuele objecten uitsluitend in in de handel verkrijgbare verpakkingen aangeboden, geadverteerd en gedistribueerd en niet afzonderlijk. Illustraties moeten vergezeld gaan van een verwijzing naar de bron. Ze mogen niet worden voorzien van uw eigen logo, watermerk, belettering of op een andere manier die niet voldoet aan de "SPAX" -vereisten. In het bijzonder moet de klant zich onthouden van alles in zijn reclame dat derden ertoe zou kunnen brengen ten onrechte aan te nemen dat de klant tot de ABC- of "SPAX" -bedrijvengroep behoort. Als de klant niet zeker is van de gebruiksmethode, zal hij uit eigen beweging "SPAX" vragen.

 

(56) De geregistreerde afnemer zal alleen reclame maken voor originele producten van "SPAX" met industriële-eigendomsrechten. Hij zal aan "SPAX" bewijzen zonder dat hem hierom onmiddellijk wordt gevraagd door het indienen van geschikte documenten dat de door hem geadverteerde en gedistribueerde contractuele objecten originele "SPAX" -goederen zijn. Het bewijs dat contractuele objecten worden gekocht bij een groothandel met een licentie van "SPAX" is voldoende voor dit doel.

 

(57) De klant zal "SPAX" onmiddellijk op de hoogte stellen als hij kennis krijgt van de registratie of het gebruik van industriële eigendomsrechten door derden of als derden afbeeldingen gebruiken die kunnen worden verward met de industriële eigendomsrechten. In geval van inbreuken op industriële eigendomsrechten door derden, zal "SPAX" vrij beslissen om de nodige maatregelen te nemen om haar industriële eigendomsrechten af te dwingen. De klant heeft niet het recht om inbreukprocedures in eigen naam in te stellen. Indien het bestaan van industriële eigendomsrechten door derden wordt aangevochten door middel van annuleringsacties of annuleringsverzoeken, is het de vrije beslissing van "SPAX" om zich daartegen te verdedigen indien nodig.

 

(58) "SPAX" garandeert dat industriële-eigendomsrechten op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst zijn ingeschreven in het desbetreffende register van intellectuele-eigendomsrechten, met name het merkenregister, en dat "SPAX" de eigenaar is van de gebruiks- en gebruiksrechten met betrekking tot de auteursrechten op de afbeeldingen. "SPAX" is altijd vrij om te beslissen of industriële eigendomsrechten behouden blijven tijdens de looptijd van dit contract of niet.

 

(59) "SPAX" garandeert niet dat de registratie en/of het gebruik van industriële-eigendomsrechten of auteursrechten geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Op het moment van het sluiten van de overeenkomst is "SPAX" niet op de hoogte van rechten van derden die in strijd zijn met de registratie en/of het gebruik van industriële eigendomsrechten en auteursrechten. De klant vrijwaart "SPAX" voor alle aanspraken van derden die – ongeacht de rechtsgrond – aan de klant worden voorgelegd in verband met contractuele objecten en industriële eigendomsrechten, tenzij opzet of grove nalatigheid wordt gegeven.

 

(60) De klant garandeert dat elk door hem geëxploiteerd internetplatform waarlangs hij reclame maakt, contractuele objecten aanbiedt en verkoopt, te allen tijde voldoet aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen van zijn land van woonplaats en, indien dit afwijkt, de staat van waaruit hij de bestelling plaatst bij "SPAX". In ieder geval zijn de vergoedingen tegen "SPAX" zoals beschreven in het vorige artikel 59 ook hier op dezelfde manier en in dezelfde mate van toepassing. De klant zal zelf geen industriële eigendomsrechten aanvallen of aanvallen van derden ondersteunen. Deze bepaling is niet van toepassing in landen waar deze in strijd is met de toepasselijke wetgeving.

 

Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie en toepasselijk recht

 

(61) Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, is onze maatschappelijke zetel de plaats van uitvoering.

 

(62) Voor alle juridische geschillen, met inbegrip van schriftelijke procedures, is de plaats van jurisdictie de zetel van de verweerder.

 

(63) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing op de contractuele relatie. De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG – "Weens Koopverdrag") is uitgesloten.

 

Scheidbaarheidsclausule

 

(64) De in deze overeenkomst gemaakte afspraken worden door beide partijen begrepen. Als een beschikking in strijd is met het bestaande recht, wordt overeengekomen dat het beding wordt vervangen door een beding dat het dichtst bij de bedoeling komt en voldoet aan de wettelijke vereisten.

 

 

Vanaf januari 2022
Wij zijn er voor u!

Heeft u vragen die alleen persoonlijk beantwoord kunnen worden?
 

+49 2333 799-0
 

Of gebruik onze contactpagina