Algemene aankoopvoorwaarden

 

Tevreden:

A. Algemene aankoopvoorwaarden

B. Bijzondere voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten en diensten, arbeidsovereenkomsten en diensten

 

A. Algemene aankoopvoorwaarden

 

1. Toepassingsgebied

 

(1) De aankoopvoorwaarden zijn het onderwerp van alle contractuele overeenkomsten van bedrijven van de ALTENLOH, Brinck &Co. Group (hierna ABC genoemd), in het bijzonder
ALTENLOH, BRINCK &Co GmbH &Co. KG, Ennepetal
SPAX International GmbH &Co KG, Ennepetal
ABC Umformtechnik GmbH & Co. KG, Gevelsberg
SABEU Kunststoffwerk Northeim GmbH, Northeim, Radeberg met andere bedrijven in het kader van de aankoop van goederen en diensten (zie ook B, Bijzondere voorwaarden).

 

(2) De opname van algemene voorwaarden van de contractpartner (hierna contractant genoemd), in het bijzonder de verkoop- en leveringsvoorwaarden, in de contractuele relatie wordt tegengesproken. Ze worden geen onderdeel van het contract. Zelfs de onvoorwaardelijke aanvaarding van goederen of diensten door ABC zonder uitdrukkelijke tegenstrijdigheid met betrekking tot de verkoop- en leveringsvoorwaarden in orderbevestigingen of andere correspondentie zal niet leiden tot de opname van deze voorwaarden in de contractuele relatie.

 

(3) De Inkoopvoorwaarden van ABC zijn van toepassing op de gehele zakelijke relatie met de Opdrachtnemer en zijn onafhankelijk van het tijdstip waarop individuele contracten tot stand komen. Zij zijn ook van toepassing op termijncontracten.

 

(4) Niettegenstaande de leden 2 en 3 hierboven, aanvaarden wij een eenvoudig en uitgebreid eigendomsvoorbehoud in de algemene voorwaarden van de opdrachtnemer, op voorwaarde dat dit eigendomsvoorbehoud anderszins effectief is opgenomen in de zakelijke relatie.

 

2. Sluiting van de overeenkomst

 

(1) Het sluiten van een overeenkomst met ABC vereist altijd een schriftelijke opdracht. Het schriftelijke formulier wordt ook nageleefd in het geval van verzending door middel van elektronische gegevensoverdracht. Mondelinge nevenovereenkomsten worden pas van kracht indien zij schriftelijk door ABC zijn bevestigd. Dit geldt ook voor latere wijzigingen en aanvullingen op contractuele overeenkomsten.

 

(2) Indien opdrachtnemer de opdracht met inhoudelijke afwijkingen aanvaardt, dienen deze afwijkingen duidelijk te worden benadrukt of anderszins op passende wijze te worden geïdentificeerd. In deze gevallen komt de overeenkomst alleen tot stand als ABC uitdrukkelijk instemt of geen bezwaar maakt tot de definitieve verwerking van de bestelling. Voor het overige wordt de aanvaardingsverklaring beschouwd als een nieuw aanbod.

 

3. Wettelijke naleving / kennisgeving van problemen

 

(1) Opdrachtnemer is verplicht zich te houden aan de stand van de techniek en aan de toepasselijke wetten en verordeningen alsmede aan eisen van autoriteiten.

 

(2) Indien tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst de relevante wetten, verordeningen of de stand van de techniek veranderen en dit van invloed is op de contractuele uitvoering, zal opdrachtnemer ABC onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van de wijziging en de daarmee samenhangende plannings- en kostengevolgen. ABC zal binnen een redelijke termijn over de wijzigingen beslissen. In geval van vrijgave zullen partijen op basis van de opdracht een minnelijke kostenregeling treffen en het contract schriftelijk aanpassen. Indien ABC de wijziging niet aanvaardt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

4. Leveringsvoorwaarden

 

(1) Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen DDP (Incoterms 2010) op de door ABC opgegeven locatie, inclusief verpakking.

 

(2) Elke levering moet vergezeld gaan van een leveringsbon. De leveringsbon moet worden voorzien van de bestelling, het artikel en het leveranciersnummer.

 

(3) Vóór de verzending van de goederen moet ABC schriftelijk in kennis worden gesteld van de waarde, het gewicht en de datum van verzending.

 

(4) Voor zover opdrachtnemer materiaalmonsters, testprotocollen, kwaliteitsdocumenten of andere documenten moet verstrekken, veronderstelt de volledigheid van de levering en de dienstverlening ook de overhandiging van deze documenten.

 

(5) ABC is niet verplicht om gedeeltelijke of overtollige leveringen te accepteren die niet contractueel zijn overeengekomen. Hetzelfde geldt indien de goederen vóór de overeengekomen datum worden geleverd. ABC is zo nodig gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtnemer te retourneren of bij derden op te slaan.

 

(6) Indien ABC kosten maakt als gevolg van de gebrekkige levering van het voorwerp van de overeenkomst, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids-, materiaalkosten of kosten voor een inkomende inspectie die de gebruikelijke omvang overschrijdt, draagt de opdrachtnemer deze kosten.

 

5. Speeltijd

 

(1) Leveringstermijnen zijn bindend. De juridisch bindende toekenning van respijtperioden vereist naleving van de schriftelijke vormvereiste.

 

(2) Opdrachtnemer is verplicht ABC onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien zich omstandigheden voordoen of aan het licht komen waaruit volgt dat de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald. De verplichting om de oorspronkelijk overeengekomen termijnen in acht te nemen, blijft onaangetast.

 

(3) Opdrachtnemer kan zich slechts beroepen op het ontbreken van door ABC te verstrekken noodzakelijke documenten indien hij deze documenten ondanks een spoedig schriftelijk verzoek niet binnen een redelijke termijn heeft ontvangen.

 

(4) Gevallen van overmacht zoals gebrek aan grondstoffen of energie, stakingen, uitsluitingen, confiscaties, interventies door autoriteiten, oorlog, rellen, fabriekssluitingen, enz. ontslaan ABC van acceptatie- en betalingsverplichtingen voor de duur daarvan.

 

6. Standaard

 

(1) Opdrachtnemer is in verzuim bij overschrijding van leverings- of uitvoeringstermijnen en anders na een aanmaning. De rechtsgevolgen worden bepaald door de wettelijke bepalingen en de volgende bepaling.

 

(2) Tenzij anders overeengekomen in een individueel contract, is de contractant een contractuele boete verschuldigd ten bedrage van 0,5% van de netto orderwaarde voor elke kalenderweek of een deel daarvan van de termijn die wordt overschreden, maar niet meer dan 5% van de netto orderwaarde. De contractuele boete kan ook worden opgelegd na ontvangst van de dienst tot de laatste betaling, zonder dat er een contractuele boetereservering nodig is bij levering. De contractuele boete wordt verrekend met eventuele schadeclaims. Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht om te bewijzen dat de werkelijke schade lager was dan de contractuele boete.

 

7. Risico-overdracht

 

(1) Het risico gaat over op ABC bij levering.

 

(2) Dit geldt ook indien afwijkende leveringsovereenkomsten zijn gesloten, bijvoorbeeld levering EXW (Incoterms 2010).

 

8. Kennisgeving van gebreken

 

(1) ABC zal binnenkomende goederen inspecteren op gebreken in de normale gang van zaken. In principe wordt een visuele inspectie en een geschatte hoeveelheids- of gewichtsinspectie voldoende geacht. Bij grotere hoeveelheden moet de test in ieder geval beperkt blijven tot aselecte bemonstering.

 

(2) Indien gebreken na levering door ABC worden ontdekt, wordt de kennisgeving van gebreken geacht tijdig te zijn binnen 14 dagen na ontdekking van een gebrek.

 

9. Garanties en productaansprakelijkheid

 

(1) De contractant staat in voor de naleving van de contractuele verplichtingen met betrekking tot de kwaliteit van de te leveren producten en, in andere opzichten, de geschiktheid van de producten voor het in het contract vastgelegde gebruik. ABC zal Opdrachtnemer, voor zover mogelijk en redelijk, in de gelegenheid stellen het gebrek te verhelpen door rectificatie of vervanging naar keuze van ABC. In geval van ontbinding geschiedt de retourzending af fabriek ABC. Het risico van onopzettelijk verlies of beschadiging gaat over op de Opdrachtnemer na ontvangst van de verklaring van herroeping.

 

(2) De wettelijke verjaringsbepalingen zijn van toepassing op garantieclaims met dien verstande dat de verjaringstermijnen met 6 maanden worden verlengd.

 

(3) In geval van productaansprakelijkheid op grond van de Wet productaansprakelijkheid of overeenkomstige wettelijke bepalingen, vrijwaart opdrachtnemer ABC op eerste verzoek voor alle aanspraken van derden jegens ABC als fabrikant, voor zover deze aanspraken door opdrachtnemer zijn veroorzaakt. Opdrachtnemer is in dergelijke gevallen tevens verplicht om in afstemming met ABC met de nodige zorgvuldigheid juridische verdediging op zich te nemen. Opdrachtnemer draagt alle kosten en uitgaven die mochten ontstaan in verband met de juridische verdediging bij ABC. Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 

10. Afvalverwijdering

 

Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer afval wordt geproduceerd, zal Opdrachtnemer het afval op eigen kosten recycleren of verwijderen conform de bepalingen van het afvalstoffenrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eigendom, risico en verantwoordelijkheid op grond van het afvalstoffenrecht gaan over op opdrachtnemer op het moment van afvalproductie.

 

11. Prijzen / Facturatie

 

(1) De in de bestelling vermelde prijzen zijn bindend en inclusief verpakkings-, vracht- en douanekosten.

 

(2) De in tweevoud uit te reiken facturen moeten voldoen aan de wettelijke vereisten en moeten afzonderlijk naar het in de bestelling vermelde factuuradres worden verzonden nadat de bestellingen zijn uitgevoerd. Bestelnummers moeten worden aangegeven. Alle boekhoudkundige documenten moeten worden bijgevoegd.

 

(3) Elektronische facturen moeten voldoen aan de wettelijke vereisten voor het recht op aftrek van voorbelasting (digitale handtekening).

 

(4) Onjuiste of niet-verifieerbare facturen leiden niet tot betalingstermijnen.

 

(5) Facturen voor gedeeltelijke diensten zijn niet-ontvankelijk, tenzij anders overeengekomen. Facturen voor deeldiensten dienen steeds uitdrukkelijk als zodanig te worden gemarkeerd.

 

(6) Originele facturen mogen niet bij de levering van goederen worden gevoegd.

 

12. Betalingsvoorwaarden

 

(1) Betalingen zijn pas verschuldigd na ontvangst van goederen en factuur alsmede het verstrijken van de overeengekomen leveringsdatum.

 

(2) Tenzij anders overeengekomen, worden betalingen gedaan binnen 10 dagen na levering en ontvangst van de factuur, verminderd met 3% korting, of binnen 30 dagen netto.

 

(3) Kortingsaftrek is ook toegestaan als ABC betalingen in een redelijk bedrag compenseert of inhoudt als gevolg van gebreken; de betalingstermijn begint na volledige eliminatie van de gebreken.

 

(4) Betalingen impliceren geen erkenning van de dienst als zijnde in overeenstemming met het contract.

 

(5) ABC is slechts in verzuim indien geen betaling plaatsvindt naar aanleiding van een aanmaning van opdrachtnemer die na de vervaldag is afgegeven.

 

(6) Indien vooruitbetalingen contractueel zijn overeengekomen, zijn deze voorschotten niet verschuldigd totdat ABC een rechtstreeks afdwingbare, open einde, onvoorwaardelijke en eerste-eis vooruitbetalingsgarantie heeft ontvangen van een bank of publiekrechtelijke spaarbank die onderworpen is aan het toezicht van het Federaal Bureau voor Financiële Diensten voor het bedrag van de vooruitbetaling.

 

13. Offsetting / Toewijzing

 

(1) ABC is gerechtigd alle vorderingen die een onderneming van ABC Group op opdrachtnemer heeft te verrekenen met vorderingen uit hoofde van de individuele bestellingen.

 

(2) Voor zover ABC gerechtigd is vorderingen te hebben op andere ondernemingen die tot dezelfde groep behoren als opdrachtnemer, is ABC gerechtigd betalingen in te houden totdat de vorderingen op deze onderneming zijn voldaan.

 

(3) Opdrachten en andere overdrachten van rechten en verplichtingen van de Opdrachtnemer buiten het toepassingsgebied van § 354 a HGB zijn uitgesloten.

 

14. Gebruiksrechten en eigendomsrechten

 

(1) ABC mag het voorwerp van het contract, met inbegrip van het onderliggende octrooi en andere eigendomsrechten, zonder beperking en voor onbepaalde tijd gebruiken in haar groepsafdeling. Dit gebruiksrecht geeft ook recht op wijzigingen in het voorwerp van de opdracht en omvat tevens illustraties, tekeningen, berekeningen, analysemethoden, recepten en andere werken die door Opdrachtnemer tijdens het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst zijn geproduceerd of ontwikkeld. Met het oog op het repliceren van reserve- en reserveonderdelen en voor wijziging kan ABC documenten overdragen aan derden.

 

(2) Opdrachtnemer garandeert dat de rechten van derden, in het bijzonder haar onderaannemers, niet in strijd zijn met de verlening van het gebruiksrecht en vrijwaart ABC voor alle aanspraken ter zake.

 

(3) De verjaringstermijn voor de aansprakelijkheid van vrijwaring van conflicterende eigendomsrechten is 10 jaar, gerekend vanaf het sluiten van het contract.

 

15. Eigendomsvoorbehoud / verstrekking / tools

 

(1) Indien ABC onderdelen aan Opdrachtnemer levert, behoudt ABC de eigendom daarvan. Verwerking of transformatie door Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd voor ABC. Indien deze onderdelen worden verwerkt met andere zaken die niet tot ABC behoren, verkrijgt ABC mede-eigendom van de zaak in de verhouding van de waarde van de zaak (inkoopprijs plus btw) tot de overige verwerkte zaken op het moment van verwerking.

 

(2) Indien de door ABC geleverde onderdelen onlosmakelijk verbonden zijn met andere zaken die niet tot ABC behoren, verkrijgt ABC mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de waarde van de onderdelen (aankoopprijs vermeerderd met btw) tot de andere gemengde zaken op het moment van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van Opdrachtnemer als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat Opdrachtnemer evenredig mede-eigendom aan ABC zal overdragen; Opdrachtnemer houdt de enige eigendom of mede-eigendom in veilige bewaring voor ABC.

 

(3) Voor zover opdrachtnemer contractueel verplicht is gereedschappen/machines te vervaardigen, worden deze na oplevering en betaling van de productiekosten eigendom van ABC. Indien de gereedschappen/machines voor de productie van onderdelen bij Opdrachtnemer blijven, zal de overdracht van het gereedschap/de machine worden vervangen door het feit dat Opdrachtnemer eigenaar is van de gereedschappen/machines voor ABC en ABC indirect in bezit krijgt. ABC en AN zijn het hierover al eens. De gereedschappen/machines worden door ABC uitsluitend voor productiedoeleinden aan Opdrachtnemer ter beschikking gesteld. ABC is te allen tijde gerechtigd de teruggave van de gereedschappen/machines van Opdrachtnemer te verlangen. Bovendien zijn de in lid 4 bedoelde bepalingen van toepassing.

 

(4) ABC behoudt zich het eigendom voor van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gereedschappen/machines. Opdrachtnemer is verplicht de gereedschappen/machines uitsluitend te gebruiken voor de productie van de door ABC bestelde zaken. Opdrachtnemer is tevens verplicht de gereedschappen/machines van ABC tegen vervangingswaarde op eigen kosten te verzekeren tegen brand-, water- en diefstalschade. Tegelijkertijd draagt Opdrachtnemer hierbij alle vorderingen tot schadevergoeding die voortvloeien uit deze overeenkomst over aan ABC; ABC aanvaardt de opdracht. Opdrachtnemer is verplicht tijdig alle noodzakelijke onderhouds- en inspectiewerkzaamheden aan de gereedschappen/machines van ABC alsmede alle service- en reparatiewerkzaamheden op eigen kosten uit te voeren. Hij moet ABC onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele storingen; indien hij dit verwijtbaar nalaat, blijven vorderingen tot schadevergoeding onverlet.

 

(5) Alle door ABC overhandigde documenten blijven eigendom van ABC. Ze mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden en moeten na uitvoering van de overeenkomst volledig en ongevraagd aan ABC worden geretourneerd. Door Opdrachtnemer ingeschakelde bijzondere deskundigen en onderaannemers worden niet als derden beschouwd indien zij zich jegens Opdrachtnemer op dezelfde wijze tot geheimhouding hebben verbonden. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die ABC lijdt als gevolg van de niet-nakoming van deze verplichting.

 

16. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

 

(1) Opdrachtnemer is verplicht alle technische en commerciële informatie van en over ABC, die hij tijdens de uitvoering van de overeenkomst ontvangt, zonder beperking vertrouwelijk te behandelen. Dit geldt niet voor informatie die bij ontvangst al bij Opdrachtnemer bekend was of die in het algemeen vrij toegankelijk is.

 

(2) De contractant is verplicht om de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming na te leven, met inbegrip van de schriftelijke verplichting van werknemers in overeenstemming met § 5 BDSG. Hij moet deze verplichtingen ook opleggen aan alle personen die door hem met de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

 

17. Publicatie / Reclame

 

Een evaluatie of openbaarmaking van de bestaande zakelijke relaties met ABC in publicaties of voor reclamedoeleinden is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ABC.

 

18. Overig

 

(1) De plaats van uitvoering voor de diensten van opdrachtnemer is de statutaire zetel van ABC, tenzij een andere plaats van levering is opgegeven.

 

(2) De contractuele relatie wordt beheerst door het Duitse recht met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

(3) Voor zover de opdrachtnemer een handelaar in de zin van het Duitse wetboek van koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is de opgegeven statutaire zetel van ABC de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie. ABC heeft echter ook het recht om te procederen op de plaats van jurisdictie van de Opdrachtnemer.

 

(4) Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen geldig. De contractspartijen zijn verplicht om de ongeldige/niet-afdwingbare bepaling vanaf het begin van de ongeldigheid/niet-afdwingbaarheid te vervangen door een bepaling die in economisch opzicht zoveel mogelijk op elkaar lijkt.

 

B. Bijzondere voorwaarden voor arbeidsovereenkomsten en diensten, arbeidsovereenkomsten en diensten

 

1. Toepassingsgebied / Afwijkingen

 

(1) Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing naast de Algemene Inkoopvoorwaarden van de bedrijven van ABC Group in geval van het bestaan van een overeenkomst voor werk en diensten.

 

(2) De ontvangst van de in de Algemene Voorwaarden beschreven goederen wordt vervangen door de aanvaarding van de goederen in het geval van een overeenkomst voor werk en diensten en door de levering van diensten in het geval van een opdracht voor diensten.

 

2. Verandering van prestaties

 

(1) Opdrachtnemer ABC zal ABC onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen/uitbreidingen in de reikwijdte van de overeenkomst, waarvan de noodzaak pas duidelijk wordt bij de uitvoering van de overeenkomst. De wijzigingen/uitbreidingen worden pas rechtsgeldig met schriftelijke toestemming van ABC.

 

(2) Opdrachtnemer zal eventuele wijzigingsverzoeken van ABC binnen 10 werkdagen controleren op mogelijke gevolgen en ABC schriftelijk op de hoogte stellen van het resultaat. In het bijzonder moeten effecten op de kosten, evenals de planning en planning worden getoond. Indien ABC besluit de wijzigingen door te voeren, zullen de contractpartijen de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.

 

3. Gebruik van onderaannemers

 

(1) De betrokkenheid van onderaannemers en leveranciers vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van ABC.

 

(2) Uitbestede goederen worden onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole door de contractant. De verwijzing naar de uitgaande goederenkeuring bij de leverancier is niet-ontvankelijk.

 

(3) Indien opdrachtnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruik maakt van onderaannemers, heeft ABC het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

 

4. Herinnering

 

Opdrachtnemer is verplicht ABC onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele zorgen over de voorgenomen uitvoering of over de prestaties van andere ondernemers.

 

5. Verandering van personeel

 

(1) ABC heeft het recht om om gegronde redenen een vervanging te eisen van het personeel dat in de gebouwen van ABC werkzaam is. Dit geldt met name als er gerede twijfels bestaan over de ervaring en/of kwalificatie of als de arbo- / milieubeschermingsvoorschriften niet worden nageleefd. In dit geval verbindt de Opdrachtnemer zich ertoe om onverwijld een gekwalificeerde vervanging te bieden. De afgesproken data blijven hierdoor onaangetast.

 

(2) Voor een vervanging van het personeel door opdrachtnemer is toestemming van ABC vereist.

 

(3) Alle kosten in verband met een personeelswissel komen voor rekening van opdrachtnemer.

 

(4) Gedurende een redelijke introductieperiode worden geen kosten aan de werknemer in rekening gebracht.

 

6. Het betreden van het fabrieksterrein

 

(1) De toegang tot het fabrieksterrein moet tijdig worden aangekondigd.

 

(2) De instructies van het gespecialiseerde personeel van ABC moeten worden opgevolgd.

 

7. Aanvaarding

 

(1) In het geval van een overeenkomst voor werk en diensten of een overeenkomst voor werk en materialen, zal ABC de goederen / diensten binnen een redelijke termijn accepteren.

 

(2) Aanvaarding kan ook worden geweigerd vanwege onbeduidende gebreken.

 

(3) Voor het overige zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 

(Status: maart 2017)
Wij zijn er voor u!

Heeft u vragen die alleen persoonlijk beantwoord kunnen worden?
 

+49 2333 799-0
 

Of gebruik onze contactpagina