Villkor för deltagande

SPAX Europamästerskap i fotboll

 

1. Tävlingen anordnas av SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH, Kölner Straße 71-77, 58256 Ennepetal, Tyskland.

 

2. Följande priser kommer att lottas ut:

1.      Monteringsväska L-BOXX WIROX

2.      Monteringsväska systainer T-Loc I WIROX

3.      Monteringsväska L-BOXX Mini WIROX

 

3. fysiska personer som är 18 år eller äldre kan delta. Anställda hos SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH och de företag som deltar i tävlingen samt deras anhöriga och juridiska personer är uteslutna från deltagande.

 

4. Deltagande är endast möjligt en gång per berättigad deltagare och är oberoende av köp av varor eller tjänster.

 

5. En person deltar i tävlingen genom att ladda upp ett foto som visar personen som ett SPAX-fan och fylla i anmälningsformuläret fullständigt. Sista inlämningsdag för plats ett till tre är den 30.06.2024. Sista inlämningsdag för plats fyra till sjutton är den 14.07.2024.

 

6. Vinnarna av platserna ett till tre kommer att utses genom lottning den 1 juli 2024 och kommer att erhålla sitt pris per post. Vinnarna av platserna fyra till 17 kommer att utses genom lottning den 15 juli 2024 och kommer att få sitt pris per post. Utskicket av priserna kan ta längre tid än 6 veckor. Deltagaren står inte för några fraktkostnader. Priserna kommer att skickas med högst 2 leveransförsök; om det andra försöket misslyckas kommer anspråket på priset att förverkas.

 

7. Priset kan inte överlåtas. Kontant betalning av priset eller byte av priset är inte möjligt. Vinnaren accepterar eventuella nödvändiga ändringar av priset på grund av andra faktorer som ligger utanför kontrollen av de företag som deltar i tävlingen. SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH garanterar ett likvärdigt pris i detta fall. Om, trots meddelande från SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH inom fyra veckor efter anmälan, kommer priset att förverkas.

 

8. I händelse av brott mot dessa villkor för deltagande förbehåller sig SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH sig rätten att utesluta personer från tävlingen. Personer som skaffar sig fördelar genom manipulation eller andra otillåtna medel kommer också att uteslutas.

 

9. SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta tävlingen helt eller delvis och att avstå från att dela ut priser om tekniska svårigheter eller andra omständigheter uppstår som ligger utanför SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH och/eller över vilka SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH inte har något inflytande över.

 

10. Rättslig prövning är utesluten.

 

11. De personuppgifter som samlas in i anmälningsformuläret (för- och efternamn, e-postadress, postadress) kommer endast att användas för att anordna tävlingen och kommer att raderas omedelbart efter det att vinnarna har dragits och priset har överlämnats. Behandlingen av personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke genom deltagande i enlighet med art. 6 avsn. 1 mening 1 l a) GDPR av ovan nämnda organ. Du har följande rättigheter enligt GDPR med avseende på dina uppgifter: Information (artikel 15), rättelse (artikel 16), radering (artikel 17), begränsning (artikel 18), dataportabilitet (artikel 20), återkallande av samtycke (artikel 7.3) och klagomål till tillsynsmyndigheten (artikel 77).

 

12. Om en bestämmelse i dessa villkor för deltagande är eller blir ogiltig, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas med en bestämmelse som så långt det är juridiskt möjligt kommer närmast de inblandade parternas avsikt. Detsamma gäller i händelse av ett kryphål.

 

 

 

 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

 

Allmän information

 

1) Dina personuppgifter enligt art. 4 nr 1 GDPR (t.ex. namn, födelsedatum, adress, e-postadress) kommer endast att behandlas av oss i enlighet med bestämmelserna i den tyska dataskyddslagen och i enlighet med den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Följande bestämmelser informerar dig om typ, omfattning och syfte med insamling, bearbetning och användning av personuppgifter.

 

2) Behandlingen av personuppgifter i enlighet med art. 4 nr 2 GDPR är laglig enligt art. 6 GDPR om ett av följande villkor är uppfyllt:

 

    a) Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål;

    b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås;

    c) Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige;

    d) Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen;

    e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning;

    f) Behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, utom när dessa intressen väger tyngre än den registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter, särskilt om den registrerade är ett barn.

 

3) Behandlingen av särskilda personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter) i den mening som avses i art. 9 avsn. 1 GDPR är laglig i synnerhet enligt art. 9 avsn. 2 GDPR om ett av följande villkor är uppfyllt:

 

        - personen har gett sitt uttryckliga samtycke;

        - Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att genomföra rättsliga förfaranden.

 

4) Det finns inget automatiserat beslutsfattande eller profilering av personuppgifter i den mening som avses i artikel 22 i GDPR.

 

5) Operatören ska säkerställa datasäkerheten i enlighet med art. 32 GDPR, med beaktande av proportionalitetsprincipen, med hjälp av lämpliga tekniska åtgärder.

 

6) Om det mot förmodan skulle uppstå en överträdelse av dataskyddet kommer den behöriga tillsynsmyndigheten att underrättas i enlighet med art. 33 GDPR och den registrerade i enlighet med art. 34 GDPR.

 

 

 

 

Tillämpningsområde

 

Denna integritetspolicy gäller endast för våra webbplatser. Om du omdirigeras till andra webbplatser via länkar på våra sidor, vänligen informera dig där om respektive hantering av dina uppgifter.

 

Varaktighet för lagring av data

 

Lagringstiden för de uppgifter som du överför baseras på de lagstadgade lagringsskyldigheterna. I den mån lagringstider enligt handels- och skattelagstiftning måste följas, kan vissa uppgifter lagras i upp till 10 år.

 

Utlämnande av uppgifter till tredje part

 

Uppgifter som överförs i samband med att du kontaktar oss kommer endast att överföras till tredje part (art. 4 nr 10 GDPR) om:

 

    a) du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. a GDPR,

    b) utlämnandet enligt art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. f GDPR är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och det inte finns någon anledning att anta att du har ett övervägande skyddsvärt intresse av att inte lämna ut dina uppgifter,

    c) om det föreligger en rättslig skyldighet att lämna ut uppgifter enligt art. 6 avsn. 1 mening 1 lit. c GDPR, och

    d) detta ärlagligt tillåtet och nödvändigt för behandlingen av avtalsförhållanden med dig i enlighet med art. 6 para. 1 mening 1 lit. b GDPR

 

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i GDPR

 

Personuppgiftsansvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionen och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är

Vi finns här för dig!

Har du frågor som bara kan besvaras personligen?
 

+49 2333 799-0
 

Eller använd vår kontaktsida