Voorwaarden voor deelname

SPAX wedstrijd voor de grote spelen in Parijs

 

1. de wedstrijd wordt georganiseerd door SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH, Kölner Straße 71-77, 58256 Ennepetal, Duitsland.

 

2. de volgende prijzen worden verloot:

1.      300€ barbecue party voucher

2.      200€ barbecue party voucher

3.      100€ barbecue party voucher

4.      naar 33e SPAX assortimentsdozen:

        3x SPAX-L-BOXX WIROX:

        7x SPAX assortimentsdoos XL WIROX

        9x SPAX assortimentsdoos M SPAX-Pozidriv

        11x SPAX assortimentsdoos S WIROX

 

3. Deelname staat open voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar. Medewerkers van SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH en de bij de wedstrijd betrokken bedrijven evenals hun familieleden en rechtspersonen zijn van deelname uitgesloten.

 

4. Deelname is slechts één keer mogelijk per in aanmerking komende deelnemer en staat los van de aankoop van goederen of diensten.

 

5. een persoon doet mee aan de wedstrijd door een foto te uploaden waarop de persoon te zien is als een SPAX fan en het deelnameformulier volledig in te vullen. De sluitingsdatum voor plaatsen één tot en met drie is 31.07.2024. De sluitingsdatum voor plaatsen vier tot en met 33 is 11.08.2024.

 

6. De winnaars van plaats 1 tot en met 3 worden bepaald door een trekking op 1 augustus 2024 en ontvangen hun prijs per post, de winnaars van plaats 4 tot en met 33 worden bepaald door een trekking op 12 augustus 2024 en ontvangen hun prijs per post. De verzending van de prijzen kan langer dan 6 weken duren. De deelnemer draagt geen verzendkosten. De prijzen worden verzonden met maximaal 2 afleverpogingen; als de tweede poging mislukt, vervalt de aanspraak op de prijs.

 

7 De prijs is niet overdraagbaar. Contante uitbetaling van de prijs of omruiling van de prijs is niet mogelijk. De winnaar aanvaardt alle noodzakelijke wijzigingen van de prijs als gevolg van andere factoren buiten de controle van de bedrijven die betrokken zijn bij de wedstrijd. SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH garandeert in dit geval een gelijkwaardige prijs. Indien ondanks kennisgeving door SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving, vervalt de prijs.

 

8. bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH zich het recht voor, personen van de wedstrijd uit te sluiten. Personen die door manipulatie of andere ongeoorloofde middelen voordelen behalen, worden eveneens uitgesloten.

 

9 SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH behoudt zich het recht voor de wedstrijd geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en geen prijzen toe te kennen in geval van technische problemen of andere omstandigheden waarop SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH en/of waarop SPAX INTERNATIONAL GMBH & CO. KG GmbH geen invloed heeft.

 

10 Wettelijk verhaal is uitgesloten.

 

11. de persoonsgegevens die worden verzameld in het deelnameformulier (voor- en achternaam, e-mailadres, postadres) worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en worden onmiddellijk verwijderd nadat de winnaars zijn getrokken en de prijs met succes is overhandigd. De verwerking van persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd op basis van uw toestemming gegeven door deel te nemen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 l a) GDPR door de hierboven genoemde instantie. U heeft de volgende rechten onder de GDPR met betrekking tot uw gegevens: Informatie (Art. 15), rectificatie (Art. 16), wissen (Art. 17), beperking (Art. 18), dataportabiliteit (Art. 20), intrekking van toestemming (Art. 7 para. 3) en klacht bij de toezichthoudende autoriteit (Art. 77).

 

12 Indien een bepaling van deze deelnamevoorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De ongeldige bepaling wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de betrokken partijen zo dicht mogelijk benadert, voor zover wettelijk mogelijk. Hetzelfde geldt in het geval van een maas in de wet.

 

 

 

 

VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

Algemene informatie

 

1) Uw persoonlijke gegevens in de zin van art. 4 nr. 1 GDPR (bijv. naam, geboortedatum, adres, e-mailadres) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De volgende bepalingen informeren u over het type, de omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens.

 

2) De verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 2 GDPR is rechtmatig op grond van art. 6 GDPR als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

    a) De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

    b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst maatregelen te nemen;

    c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;

    d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

    e) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

    f) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

 

3) De verwerking van bijzondere persoonsgegevens (bijv. gezondheidsgegevens) in de zin van art. 9 lid 1 GDPR is rechtmatig in het bijzonder op grond van art. 9 lid 2 GDPR als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

        - de persoon zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;

        - de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de uitoefening van gerechtelijke procedures.

 

4) Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profilering van persoonsgegevens in de zin van Art. 22 GDPR.

 

5) De exploitant waarborgt de beveiliging van de gegevens in overeenstemming met art. 32 GDPR, rekening houdend met het proportionaliteitsbeginsel, door middel van passende technische maatregelen.

 

6) Als er, tegen de verwachtingen in, een inbreuk op de gegevensbescherming plaatsvindt, wordt de bevoegde toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte gesteld in overeenstemming met art. 33 GDPR en de betrokkene in overeenstemming met art. 34 GDPR.

 

 

 

 

Toepassingsgebied

 

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze pagina's wordt doorverwezen naar andere sites, informeert u zich daar dan over de respectieve omgang met uw gegevens.

 

Duur van gegevensopslag

 

De duur van de opslag van de door u overgedragen gegevens is gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht. Voor zover bewaartermijnen op grond van handels- en belastingwetgeving in acht moeten worden genomen, kunnen bepaalde gegevens maximaal 10 jaar worden bewaard.

 

Openbaarmaking van gegevens aan derden

 

Gegevens die worden doorgegeven in de loop van het contact met ons worden alleen doorgegeven aan derden (Art. 4 Nr. 10 GDPR) als:

 

    a) u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven inovereenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. a GDPR,

    b) de openbaarmaking op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger, beschermenswaardig belang hebt om uw gegevens niet openbaar te maken,

    c) in geval van een wettelijke verplichting tot openbaarmaking op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. c GDPR, en

    d) dit wettelijk istoegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van contractuele relaties met u in overeenstemming met Art. 6 para. 1 zin 1 lit. b GDPR

 

Verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR

 

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is

Wij zijn er voor u!

Heeft u vragen die alleen persoonlijk beantwoord kunnen worden?
 

+49 2333 799-0
 

Of gebruik onze contactpagina